• News updates

  • -->

  Juni 2017 - Week 25 | De belangrijkste Hoge Raad uitspraken van deze week, waaronder 'Geen verjaring bij vordering op kwaliteitsrekening'

  In het kader van een geschil met een belastingplichtige heeft de Ontvanger NLG 165.000,= gestort op de kwaliteitsrekening van een Stichting derdengelden van een advocatenkantoor. Bij vonnis is bepaald dat het bedrag onder de Stichting blijft tot de rechthebbende bekend is. Lees meer

  Juni 2017 - Week 25 | Bestuurlijk akkoord plan van aanpak ROBIJN

  Minister Schippers en de NFU introduceren met het bestuurlijk akkoord Plan van aanpak ROBIJN een nieuwe systematiek voor toekenning, verdeling en verantwoording van de Beschikbaarheidsbijdrage academische zorg (BBAZ). ROBIJN is een gezamenlijk traject van de NFU, NZa en VWS en heeft als doel de toegang, verdeling en verantwoording van de BBAZ objectiever en transparanter te maken. Lees meer

  Juni 2017 - News Update Agrifood juni 2017

  Met zijn arrest van 14 juni 2017 in de TofuTown zaak (C-422/16) oordeelde het Hof van Justitie van de EU (HvJEU) dat voor zuiver plantaardige producten de benaming "melk", "room", "boter", "kaas" of "yoghurt" niet mag worden gebruikt bij de afzet of in reclame. Lees meer

  Juni 2017 - Week 24 | De belangrijkste Hoge Raad uitspraken van deze week, waaronder 'Bancaire onderzoeksplicht tegen overkreditering ook al tussen 1999 en 2003'

  Banken dienden ook al tussen 1999 en 2003 op grond van hun bijzondere zorgplicht voorafgaand aan het verlenen van hypothecair krediet aan een consument inlichtingen in te winnen over diens inkomens- en vermogenspositie om overkreditering te voorkomen. Dat deze verplichting pas nadien in regelgeving is vastgelegd, laat dit onverlet. Lees meer

  Juni 2017 - Week 24 | Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2018 ondertekend

  In totaal is er 21,9 miljard euro beschikbaar voor medisch-specialistische zorg in 2018. Dit volgt uit het Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2018, dat op 8 juni is ondertekend door het Ministerie van VWS, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Patiëntenfederatie Nederland, Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), Federatie Medisch Specialisten (FMS), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN). Lees meer

  Juni 2017 - Week 23 | De belangrijkste Hoge Raad uitspraken van deze week, waaronder 'Causaal verband en schadebegroting'

  Rixtel handelt onrechtmatig jegens Hofstad door het 'leeghalen' van De Provinciale, in het bijzonder door het zich laten overdragen van een assurantieportefeuille zonder betaling van de koopprijs. Het bestaan en de omvang van de schade dient dan te worden vastgesteld door een vergelijking te maken tussen de werkelijke situatie en de hypothetische situatie waarin deze onrechtmatige gedraging achterwege zou zijn gebleven. Lees meer

  Juni 2017 - Week 23 | Marktscan medisch-specialistische zorg 2016

  Op 31 mei 2017 heeft de staatssecretaris van VWS de marktscan medisch-specialistische zorg 2016 (NZa) aangeboden aan de Tweede Kamer. De NZa geeft met de marktscan inzicht in de recente ontwikkelingen in de medisch-specialistische zorg, met name in algemene ziekenhuizen en UMC's. De marktscan gaat daarbij in op samenwerking, contracten, de kostenontwikkeling, de financiële huishouding, kwaliteit en wachttijden. Lees meer

  Juni 2017 - Week 22 | De belangrijkste Hoge Raad uitspraken van deze week, waaronder Adviesrecht ondernemingsraad tijdens faillissement

  Het aan de ondernemingsraad toekomende adviesrecht van art. 25 WOR ziet in beginsel niet op (besluiten tot) verkoop van goederen op de voet van art. 176 Fw en op (besluiten tot) ontslag van werknemers op de voet van art. 40 Fw, ook niet als zodanige verkoop of zodanig ontslag tot gevolg heeft dat de onderneming wordt beëindigd. Lees meer

  Mei 2017 - Week 22 | IBO Innovatie in de zorg

  Innovatie in de zorg is noodzakelijk voor de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg. Opschaling en implementatie lopen echter achter bij wat mogelijk en wenselijk is. Dit volgt uit het rapport interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) naar innovatie in de zorg dat de staatssecretaris van VWS op 29 mei 2017 heeft toegezonden aan de Tweede Kamer. Lees meer

  Mei 2017 - Week 21 | De Algemene Rekenkamer over het Jaarverslag 2016 van het Ministerie van VWS

  Voor verschillende onderdelen van het zorgstelsel blijft het lastig om inzicht te krijgen in de geleverde zorg voor het beschikbaar gestelde budget en in de toekomst zullen verdere inspanningen van partijen nodig zijn om een effectieve vorm van samenwerking te bereiken. Dat stelt de Algemene Rekenkamer in haar rapport bij het Jaarverslag 2016 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dat op 17 mei 2017 werd gepubliceerd. Lees meer