• News updates

  • -->

  Augustus 2017 - Week 32 | De belangrijkste Hoge Raad uitspraak van deze week: 'Beroep via de email ontvankelijk indien geen gelegenheid tot herstel is verleend'

  Belanghebbende heeft per email bezwaar ingesteld bij de gemeente Den Haag. De heffingsambtenaar heeft per brief geantwoord dat bij de gemeente Den Haag geen bezwaar per email kan worden ingediend. De Rechtbank verklaart het beroep van belanghebbende hiertegen niet-ontvankelijk wegens het ontbreken van een voor beroep vatbaar besluit. Lees meer

  Juli 2017 - Opnieuw wettelijke streefcijfer mannen en vrouwen in besturen

  Op 13 april 2017 is een wet in werking getreden die moet zorgen voor een evenwichtige zetelverdeling tussen mannen en vrouwen in het bestuur en in de raad van commissarissen van grote NV’s en BV’s. Van een evenwichtige verdeling van zetels is sprake als ten minste 30% van de zetels door vrouwen en ten minste 30% van de zetels door mannen wordt bezet. Wanneer het streefcijfer niet wordt gehaald, moet de onderneming dit toelichten in het bestuursverslag. Lees meer

  Juli 2017 - Ontwikkelingen omtrent terugvorderen bonussen

  De ministers van Financiën en Veiligheid en Justitie hebben bekeken of de wettelijke bepaling voor het terugvorderen van betaalde bonussen aan bestuurders van naamloze vennootschappen (Claw back regeling) moet worden aangepast. Lees meer

  Juli 2017 - Opnieuw voornemen om prejudiciële vragen over transitievergoeding en AOW-leeftijd te stellen

  De kantonrechter Utrecht is van plan om prejudiciële vragen aan de Hoge Raad te stellen over onder andere de vraag of artikel 7:673 lid 7 sub b BW, in strijd is met de Europese richtlijn voor gelijke behandeling bij arbeid en beroep. Op grond van dit artikel is de transitievergoeding niet verschuldigd indien de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd of indien de werknemer ouder is dan de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd. Lees meer

  Juli 2017 - Bescherming werknemers blijft onverminderd van kracht bij pre-pack

  Als een failliete werkgever (deels) wordt overgedragen aan een andere werkgever ('doorstart'), is het uitgangspunt dat het leerstuk van overgang van onderneming niet van toepassing is. Sommige rechters denken hier anders over als er sprake is van een zogeheten 'pre-pack'. Sommige rechtbanken werken sinds 2012 mee aan deze pre-pack. Lees meer

  Juli 2017 - Worden nog vakantiedagen opgebouwd na 2 jaar ziekte?

  Na 2 jaar ziekte eindigt de loondoorbetalingsverplichting. Als de zieke werknemer niet kan re-integreren bij de eigen werkgever, is dit een natuurlijk moment om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Vaak wordt een beëindigingsovereenkomst gesloten. Als de werknemer niet instemt, kan de werkgever vrij eenvoudig bij het UWV een ontslagvergunning aanvragen op grond van langdurige arbeidsongeschiktheid. Lees meer

  Juli 2017 - Week 29 | NZa pakt knelpunten bekostiging palliatieve zorg aan

  Voor veel zorgaanbieders is de regelgeving voor palliatieve zorg onduidelijk. Dit blijkt uit onderzoek van de NZa naar knel- en verbeterpunten in de palliatieve zorg. Lees meer

  Juli 2017 - News Update Agrifood - Juli 2017

  Op 12 juli 2017 publiceerde de Duitse mededingingsautoriteit (Bundeskartellamt) richtsnoeren betreffende het verbod van verticale prijsbinding in de zgn. "brick-and-mortar" food retail sector. Doel van deze richtsnoeren is om met behulp van praktische voorbeelden de achtergrond en reikwijdte van het verbod te verduidelijken. Lees meer

  Juli 2017 - Week 28 | De belangrijkste Hoge Raad uitspraken van deze week, waaronder 'Beoordelingskader art. 6:170 BW bij uit- en inleenconstructies'

  JMV levert veiligheidsdiensten aan BAM, die op haar beurt spooronderhoud verricht voor ProRail. JMV leent voor haar diensten ‘WTB-ers’ in. Tijdens het werk raakt een wissel beschadigd. BAM vergoedt de schade aan ProRail en spreekt vervolgens JMV aan ex art. 6:170 BW wegens gevaarzettend handelen van de WTB-er. De HR oordeelt dat in beginsel aan de daarbij geldende ondergeschiktheidseis is voldaan als zeggenschap bestaat over of, en op welke momenten, de ondergeschikte werkzaamheden voor een bepaalde derde moet uitvoeren. Lees meer

  Juli 2017 - Week 28 | Plan van aanpak NZa wachttijden medisch-specialistische zorg

  Een gezamenlijke integrale aanpak van zorgaanbieders, patiënten, zorgverzekeraars en overheid is volgens de NZa noodzakelijk om de wachttijden in de medisch-specialistische zorg terug te dringen. De NZa heeft op 5 juli een verdiepend onderzoek gepubliceerd over de wachttijden in de medisch-specialistische zorg. Lees meer