• News updates

  • -->

  Oktober 2017 - Week 41 | De belangrijkste Hoge Raad uitspraken van deze week 'Verrekening door de Ontvanger in faillissement'

  De HR verduidelijkt naar aanleiding van prejudiciële vragen van de rechtbank in welke gevallen de Ontvanger op de voet van art. 24 Iw 1990, krachtens art. 53 Fw de teruggave van omzetbelasting kan voldoen door verrekening met een pre-faillissementsvordering. De prejudiciële vragen hebben betrekking op een situatie waarin sprake is van een fiscale eenheid Vpb en zien op een geval waarin sprake is van een teruggavevordering ter zake van door de boedel betaalde facturen voor aan de boedel geleverde goederen en diensten en op een geval waarin sprake is van een teruggavevordering op de voet van art. 29 lid 1 Wet OB. Lees meer

  Oktober 2017 - Week 41 | Evaluatie Uitgangspunten toezicht ACM eerstelijns zorgaanbieders

  Zorgaanbieders in de eerste lijn zijn minder terughoudend geworden in het aangaan van samenwerkingsverbanden. Dit blijkt uit het onderzoek van de ACM naar de effectiviteit van haar Uitgangspunten 'toezicht op zorgaanbieders in de eerste lijn'. Het onderzoek is gepubliceerd op 4 oktober 2017 in de leidraad 'Evaluatie Uitgangspunten toezicht ACM eerstelijns zorgaanbieders'. Lees meer

  Oktober 2017 - Week 40 | De belangrijkste Hoge Raad uitspraken van deze week: 'Onverschuldigde betaling vs. doorberekeningsverweer in thuiskopiezaken'

  Imation, een importeur van blanco gegevensdragers, vordert terugbetaling van door haar onverschuldigd betaalde thuiskopievergoeding. Stichting De Thuiskopie, die deze vergoeding heeft geheven en ontvangen, betoogt dat een terugbetalingsvordering alleen toekomt aan eindgebruikers, omdat Imation de mogelijkheid had en heeft benut om de vergoeding via de prijs van de gegevensdragers af te wentelen op de eindgebruikers. Lees meer

  Oktober 2017 - Week 40 | Leidraad ACM: openbaar maken van ziekenhuistarieven en het bewaken van de concurrentie

  Op 29 september 2017 heeft de ACM de leidraad 'Transparantie van Ziekenhuistarieven' gepubliceerd. In deze leidraad beschrijft de ACM de zogenaamde 'veilige haven' voor publicatie van ziekenhuistarieven. Lees meer

  September 2017 - Week 39 | De belangrijkste Hoge Raad uitspraak van deze week: 'Persvrijheid staat in de weg aan toewijzing 843a-vordering'

  Pretium vordert op grond van art. 843a Rv overlegging van opnames die Tros met een verborgen camera heeft gemaakt. Het hof wijst die vordering af omdat de gevorderde afgifte een inbreuk op art. 10 EVRM (persvrijheid) vormt en Pretium geen bewijsnood heeft die zo'n inbreuk kan rechtvaardigen. Lees meer

  September 2017 - News Update Agrifood september 2017

  Op 16 augustus 2017 lanceerde de Europese Commissie een openbare raadplegingsprocedure over (i) oneerlijke handelspraktijken; (ii) markttransparantie; en (iii) samenwerking tussen producenten in de voedselvoorzieningsketen. De Europese Commissie zal rekening houden met de resultaten van deze raadpleging bij de voorbereiding van de vereenvoudiging en modernisering van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid. Lees meer

  September 2017 - Week 39 | NZa verruimt mogelijkheden voor e-health

  Zorgaanbieders in medisch-specialistische zorg kunnen per 2018 schriftelijke en/of belconsulten declareren. De NZa verbetert namelijk per 1 januari 2018 de regels voor het registreren en declareren van e-consulten in de medisch-specialistische zorg. Lees meer

  September 2017 - Week 38 | De belangrijkste Hoge Raad uitspraken van deze week, waaronder 'Executierechter bevoegd om te beoordelen of dwangsommen zijn verbeurd'

  A is op straffe van een dwangsom veroordeeld om roerende zaken aan B af te geven. Vervolgens heeft C, een schuldeiser van B, executoriaal derdenbeslag gelegd op deze roerende zaken. A was hierdoor verplicht deze zaken onder zich te houden. B stelt dat niet aan de veroordeling is voldaan en dat dwangsommen zijn verbeurd. Als B wil executeren en A daartegen protesteert begint de deurwaarder een executiegeschil (art. 438 Rv). Lees meer

  September 2017 - Week 38 | Eindrapport Commissie Transparantie en Tijdigheid

  Het is slecht gesteld met de informatievoorziening tussen de zorgsector, de minister en de Tweede Kamer. Dit concludeert de Commissie Transparantie en Tijdigheid in haar eindrapport Zorguitgaven sneller en beter in beeld. Momenteel komen betrouwbare cijfers over zorguitgaven pas drie jaar nadat deze uitgaven zijn gedaan, beschikbaar. Voor de politiek is dit te laat. Lees meer

  September 2017 - Week 37 | De belangrijkste Hoge Raad uitspraken van deze week, waaronder 'Verhouding hoofdzaak en vrijwaringszaak'

  Een vrijwaringszaak kan niet worden afgedaan als de uitkomst daarvan afhangt of redelijkerwijs kan afhangen van de beslissing of het debat in de hoofdzaak (vgl. HR 19 februari 2016, RvdW 2016/311, rov. 3.5.2). In het onderhavige geval was zowel in de hoofdzaak als in de vrijwaringszaak het debat over de (omvang van de) schadevergoeding nog niet ten volle gevoerd. Lees meer