Algemene Voorwaarden

  ALGEMENE VOORWAARDEN HOUTHOFF BURUMA COÖPERATIEF U.A.

  juni 2017

  1. Houthoff Buruma Coöperatief U.A. ("Houthoff Buruma") is een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, die zich ten doel stelt het beoefenen van de advocatuur, de notariële praktijk en de belastingadviespraktijk. Houthoff Buruma is statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34216182.

  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die aan Houthoff Buruma wordt gegeven en op alle rechtsverhoudingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. De toepasselijkheid van enige algemene of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan, aanvaard door en uitgevoerd door Houthoff Buruma, ook indien het de bedoeling is dat een opdracht door één of meer bepaalde aan Houthoff Buruma verbonden personen wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW is uitgesloten. Onder "aan Houthoff Buruma verbonden personen" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die voor of ten behoeve van Houthoff Buruma en/of een van haar groepsmaatschappijen, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam is of is geweest.

  4. Deze algemene voorwaarden gelden onverminderd ten behoeve van alle aan Houthoff Buruma verbonden personen en alle derden die bij de uitvoering van enige opdracht door Houthoff Buruma worden ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk zijn of kunnen zijn. Al hetgeen in deze algemene voorwaarden ten behoeve van Houthoff Buruma is bedongen, geldt als een jegens hen onherroepelijk en om niet gemaakt derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW.

  5. De opdrachtgever vrijwaart Houthoff Buruma en alle aan Houthoff Buruma verbonden personen voor de gevolgen van aanspraken van derden die voortvloeien uit of in verband staan met de uitvoering van een opdracht, waaronder begrepen mogelijke kosten van juridische bijstand, tenzij de aanspraak een gevolg is van een door Houthoff Buruma gemaakte beroepsfout.

  6. Op grond van geldende regelgeving is Houthoff Buruma onder meer verplicht de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen, na te gaan of van verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties sprake is en in voorkomende gevallen de relevante autoriteiten hiervan op de hoogte te stellen, zonder de opdrachtgever hierover te informeren. De opdrachtgever bevestigt hiermee bekend en akkoord te zijn en alle benodigde gegevens te zullen verstrekken.

  7. Houthoff Buruma mag, al dan niet in verband met de opdracht, de (persoons)gegevens van de opdrachtgever verwerken, bewaren en ter kennis brengen van eenieder binnen de organisatie van Houthoff Buruma in verband met de behandeling van de opdracht en ten behoeve van haar relatiebeheer.

  8. Houthoff Buruma is bevoegd bij de uitvoering van een opdracht derden in te schakelen. Indien Houthoff Buruma een derde inschakelt, is Houthoff Buruma tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige fout van deze derde. Houthoff Buruma heeft de bevoegdheid bedingen ter beperking van aansprakelijkheid die deze derden hanteren mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

  9. De opdrachtgever stemt ermee in dat Houthoff Buruma bij communicatie gebruik maakt van al dan niet door derden aangeboden digitale communicatiemiddelen en diensten voor opslag van gegevens. Houthoff Buruma is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke diensten. 

  10. Houthoff Buruma en de Stichting Beheer Derdengel-den Houthoff Buruma (de "Stichting") zijn bevoegd om in het kader van de uitvoering van een opdracht gelden van opdrachtgevers of derden onder zich te houden en te storten bij een door hen gekozen bank. Zij zijn niet aansprakelijk als deze bank haar verplichtingen niet nakomt. De opdrachtgever vrijwaart Houthoff Buruma, de Stichting en de aan hen verbonden personen tegen alle aanspraken die voortvloeien uit of in verband staan met de eventuele insolventie of het niet nakomen van verplichtingen door de bank of financiële instelling waar deze gelden zijn gestort.

  11. Tenzij anders is overeengekomen, wordt het aan Houthoff Buruma verschuldigde honorarium vastgesteld aan de hand van de aan de opdracht bestede uren, vermenigvuldigd met de van tijd tot tijd door Houthoff Buruma vastgestelde tarieven, welke zijn gebaseerd op senioriteit, expertise en ervaring van de betreffende personen. Ten behoeve van de opdracht gemaakte of te maken onkosten worden separaat in rekening gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten wordt een vast percentage van het honorarium in rekening gebracht.

  12. Alle door Houthoff Buruma in rekening te brengen bedragen worden verhoogd met de toepasselijke BTW en andere verplichte belastingen, toeslagen en vergelijkbare verhogingen. De betalingstermijn is 30 dagen te rekenen vanaf de declaratiedatum. Bij gebreke van tijdige betaling is Houthoff Buruma zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Houthoff Buruma mag te allen tijde een onmiddellijk te betalen voorschot vragen voor verrichte of te verrichten werkzaamheden en haar dienstverlening opschorten of beëindigen indien de opdrachtgever een voorschotnota of declaratie niet tijdig voldoet.

  13. Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen wordt uitbetaald, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart één jaar na de dag waarop de opdrachtgever met eventuele schade bekend is geworden en vervalt uiterlijk na drie jaar.

  14. Op de dienstverlening door Houthoff Buruma zijn de Kantoorklachtenregeling Advocatuur respectievelijk de Kantoorklachtenregeling Notariaat van toepassing. Deze regelingen zijn te raadplegen op www.houthoff.com en worden op verzoek verstrekt. Op onze notariële dienstverlening, waaronder inzake eventuele notariële consumententransacties, is daarnaast het Reglement Geschillencommissie Notariaat van toepassing. Dit reglement is te raadplegen op www.degeschillencommissie.nl en www.knb.nl en wordt op verzoek verstrekt.

  15. De rechtsverhouding tussen Houthoff Buruma en een opdrachtgever, alsmede eventuele aansprakelijkstellingen daaronder begrepen, zijn onderworpen aan Nederlands recht. Behoudens voor zover anders bepaald in paragraaf 14, zullen alle geschillen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

  Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal verkrijgbaar en te raadplegen op www.houthoff.com. In geval van een geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, is uitsluitend de Nederlandse tekst bindend. 

   

  ALGEMENE VOORWAARDEN HOUTHOFF BURUMA BELGIE B.V.

  juni 2017

  1. Houthoff Buruma België B.V. ("Houthoff Buruma") is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, die zich ten doel stelt het beoefenen van de advocatuur, de notariële praktijk en de belastingadviespraktijk. Houthoff Buruma is statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34111003.

  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die aan Houthoff Buruma wordt gegeven en op alle rechtsverhoudingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. De toepasselijkheid van enige algemene of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan, aanvaard door en uitgevoerd door Houthoff Buruma, ook indien het de bedoeling is dat een opdracht door één of meer bepaalde aan Houthoff Buruma verbonden personen wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW is uitgesloten. Onder "aan Houthoff Buruma verbonden personen" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die voor of ten behoeve van Houthoff Buruma en/of een van haar groepsmaatschappijen, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam is of is geweest.

  4. Deze algemene voorwaarden gelden onverminderd ten behoeve van alle aan Houthoff Buruma verbonden personen en alle derden die bij de uitvoering van enige opdracht door Houthoff Buruma worden ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk zijn of kunnen zijn. Al hetgeen in deze algemene voorwaarden ten behoeve van Houthoff Buruma is bedongen, geldt als een jegens hen onherroepelijk en om niet gemaakt derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW.

  5. De opdrachtgever vrijwaart Houthoff Buruma en alle aan Houthoff Buruma verbonden personen voor de gevolgen van aanspraken van derden die voortvloeien uit of in verband staan met de uitvoering van een opdracht, waaronder begrepen mogelijke kosten van juridische bijstand, tenzij de aanspraak een gevolg is van een door Houthoff Buruma gemaakte beroepsfout.

  6. Op grond van geldende regelgeving is Houthoff Buruma onder meer verplicht de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen, na te gaan of van verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties sprake is en in voorkomende gevallen de relevante autoriteiten hiervan op de hoogte te stellen zonder de opdrachtgever hierover te informeren. De opdrachtgever bevestigt hiermee bekend en akkoord te zijn en alle benodigde gegevens te zullen verstrekken.

  7. Houthoff Buruma mag, al dan niet in verband met de opdracht, de (persoons)gegevens van de opdrachtgever verwerken, bewaren en ter kennis brengen van eenieder binnen de organisatie van Houthoff Buruma in verband met de behandeling van de opdracht en ten behoeve van haar relatiebeheer.

  8. Houthoff Buruma is bevoegd bij de uitvoering van een opdracht derden in te schakelen. Indien Houthoff Buruma een derde inschakelt, is Houthoff Buruma tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige fout van deze derde. Houthoff Buruma heeft de bevoegdheid bedingen ter beperking van aansprakelijkheid die deze derden hanteren mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

  9. De opdrachtgever stemt ermee in dat Houthoff Buruma bij communicatie gebruik maakt van al dan niet door derden aangeboden digitale communicatiemiddelen en diensten voor opslag van gegevens. Houthoff Buruma is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke diensten.

  10. Houthoff Buruma en de Stichting Beheer Derdengelden Houthoff Buruma (de "Stichting") zijn bevoegd om in het kader van de uitvoering van een opdracht gelden van opdrachtgevers of derden onder zich te houden en te storten bij een door hen gekozen bank. Zij zijn niet aansprakelijk als deze bank haar verplichtingen niet nakomt. De opdrachtgever vrijwaart Houthoff Buruma, de Stichting en de aan hen verbonden personen tegen alle aanspraken die voortvloeien uit of in verband staan met de eventuele insolventie of het niet nakomen van verplichtingen door de bank of financiële instelling waar deze gelden zijn gestort.

  11. Tenzij anders is overeengekomen, wordt het aan Houthoff Buruma verschuldigde honorarium vastgesteld aan de hand van de aan de opdracht bestede uren, vermenigvuldigd met de van tijd tot tijd door Houthoff Buruma vastgestelde tarieven, welke zijn gebaseerd op senioriteit, expertise en ervaring van de betreffende personen. Ten behoeve van de opdracht gemaakte of te maken onkosten worden separaat in rekening gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten wordt een vast percentage van het honorarium in rekening gebracht.

  12. Alle door Houthoff Buruma in rekening te brengen bedragen worden verhoogd met de toepasselijke BTW en andere verplichte belastingen, toeslagen en vergelijkbare verhogingen. De betalingstermijn is 30 dagen te rekenen vanaf de declaratiedatum. Bij gebreke van tijdige betaling is Houthoff Buruma zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Houthoff Buruma mag te allen tijde een onmiddellijk te betalen voorschot vragen voor verrichte of te verrichten werkzaamheden en haar dienstverlening opschorten of beëindigen indien de opdrachtgever een voorschotnota of declaratie niet tijdig voldoet.

  13. Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen wordt uitbetaald, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart één jaar na de dag waarop de opdrachtgever met eventuele schade bekend is geworden en vervalt uiterlijk na drie jaar.

  14. Op de dienstverlening door Houthoff Buruma zijn de Kantoorklachtenregeling Advocatuur respectievelijk de Kantoorklachtenregeling Notariaat van toepassing. Deze regelingen zijn te raadplegen op www.houthoff.com en worden op verzoek verstrekt. Op onze notariële dienstverlening, waaronder inzake eventuele notariële consumententransacties, is daarnaast het Reglement Geschillencommissie Notariaat van toepassing. Dit reglement is te raadplegen op www.degeschillencommissie.nl en www.knb.nl en wordt op verzoek verstrekt.

  15. De rechtsverhouding tussen Houthoff Buruma en een opdrachtgever, alsmede eventuele aansprakelijkstellingen daaronder begrepen, zijn onderworpen aan Nederlands recht. Behoudens voor zover anders bepaald in paragraaf 14, zullen alle geschillen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

  Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal verkrijgbaar en te raadplegen op www.houthoff.com. In geval van een geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, is uitsluitend de Nederlandse tekst bindend.
   

   

  ALGEMENE VOORWAARDEN HOUTHOFF BURUMA LONDON B.V.

  juni 2017

  1. Houthoff Buruma London B.V. ("Houthoff Buruma") is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, die zich ten doel stelt het beoefenen van de advocatuur, de notariële praktijk en de belastingadviespraktijk. Houthoff Buruma is statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34168628.

  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die aan Houthoff Buruma wordt gegeven en op alle rechtsverhoudingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. De toepasselijkheid van enige algemene of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan, aanvaard door en uitgevoerd door Houthoff Buruma, ook indien het de bedoeling is dat een opdracht door één of meer bepaalde aan Houthoff Buruma verbonden personen wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW is uitgesloten. Onder "aan Houthoff Buruma verbonden personen" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die voor of ten behoeve van Houthoff Buruma en/of een van haar groepsmaatschappijen, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam is of is geweest.

  4. Deze algemene voorwaarden gelden onverminderd ten behoeve van alle aan Houthoff Buruma verbonden personen en alle derden die bij de uitvoering van enige opdracht door Houthoff Buruma worden ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk zijn of kunnen zijn. Al hetgeen in deze algemene voorwaarden ten behoeve van Houthoff Buruma is bedongen, geldt als een jegens hen onherroepelijk en om niet gemaakt derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW.

  5. De opdrachtgever vrijwaart Houthoff Buruma en alle aan Houthoff Buruma verbonden personen voor de gevolgen van aanspraken van derden die voortvloeien uit of in verband staan met de uitvoering van een opdracht, waaronder begrepen mogelijke kosten van juridische bijstand, tenzij de aanspraak een gevolg is van een door Houthoff Buruma gemaakte beroepsfout.

  6. Op grond van geldende regelgeving is Houthoff Buruma onder meer verplicht de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen, na te gaan of van verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties sprake is en in voorkomende gevallen de relevante autoriteiten hiervan op de hoogte te stellen, zonder de opdrachtgever hierover te informeren. De opdrachtgever bevestigt hiermee bekend en akkoord te zijn en alle benodigde gegevens te zullen verstrekken.

  7. Houthoff Buruma mag, al dan niet in verband met de opdracht, de (persoons)gegevens van de opdrachtgever verwerken, bewaren en ter kennis brengen van eenieder binnen de organisatie van Houthoff Buruma in verband met de behandeling van de opdracht en ten behoeve van haar relatiebeheer.

  8. Houthoff Buruma is bevoegd bij de uitvoering van een opdracht derden in te schakelen. Indien Houthoff Buruma een derde inschakelt, is Houthoff Buruma tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige fout van deze derde. Houthoff Buruma heeft de bevoegdheid bedingen ter beperking van aansprakelijkheid die deze derden hanteren mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

  9. De opdrachtgever stemt ermee in dat Houthoff Buruma bij communicatie gebruik maakt van al dan niet door derden aangeboden digitale communicatiemiddelen en diensten voor opslag van gegevens. Houthoff Buruma is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke diensten.

  10. Houthoff Buruma en de Stichting Beheer Derdengelden Houthoff Buruma (de "Stichting") zijn bevoegd om in het kader van de uitvoering van een opdracht gelden van opdrachtgevers of derden onder zich te houden en te storten bij een door hen gekozen bank. Zij zijn niet aansprakelijk als deze bank haar verplichtingen niet nakomt. De opdrachtgever vrijwaart Houthoff Buruma, de Stichting en de aan hen verbonden personen tegen alle aanspraken die voortvloeien uit of in verband staan met de eventuele insolventie of het niet nakomen van verplichtingen door de bank of financiële instelling waar deze gelden zijn gestort.

  11. Tenzij anders is overeengekomen, wordt het aan Houthoff Buruma verschuldigde honorarium vastgesteld aan de hand van de aan de opdracht bestede uren, vermenigvuldigd met de van tijd tot tijd door Houthoff Buruma vastgestelde tarieven, welke zijn gebaseerd op senioriteit, expertise en ervaring van de betreffende personen. Ten behoeve van de opdracht gemaakte of te maken onkosten worden separaat in rekening gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten wordt een vast percentage van het honorarium in rekening gebracht.

  12. Alle door Houthoff Buruma in rekening te brengen bedragen worden verhoogd met de toepasselijke BTW en andere verplichte belastingen, toeslagen en vergelijkbare verhogingen. De betalingstermijn is 30 dagen te rekenen vanaf de declaratiedatum. Bij gebreke van tijdige betaling is Houthoff Buruma zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Houthoff Buruma mag te allen tijde een onmiddellijk te betalen voorschot vragen voor verrichte of te verrichten werkzaamheden en haar dienstverlening opschorten of beëindigen indien de opdrachtgever een voorschotnota of declaratie niet tijdig voldoet.

  13. Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen wordt uitbetaald, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart één jaar na de dag waarop de opdrachtgever met eventuele schade bekend is geworden en vervalt uiterlijk na drie jaar.

  14. Op de dienstverlening door Houthoff Buruma zijn de Kantoorklachtenregeling Advocatuur respectievelijk de Kantoorklachtenregeling Notariaat van toepassing. Deze regelingen zijn te raadplegen op www.houthoff.com en worden op verzoek verstrekt. Op onze notariële dienstverlening, waaronder inzake eventuele notariële consumententransacties, is daarnaast het Reglement Geschillencommissie Notariaat van toepassing. Dit reglement is te raadplegen op www.degeschillencommissie.nl en www.knb.nl en wordt op verzoek verstrekt.

  15. De rechtsverhouding tussen Houthoff Buruma en een opdrachtgever, alsmede eventuele aansprakelijkstellingen daaronder begrepen, zijn onderworpen aan Nederlands recht. Behoudens voor zover anders bepaald in paragraaf 14, zullen alle geschillen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

  Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal verkrijgbaar en te raadplegen op www.houthoff.com. In geval van een geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, is uitsluitend de Nederlandse tekst bindend.