Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg

33168 - Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg).

Doel van het wetsvoorstel is investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg te vergroten. In verband daarmee worden de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten gewijzigd.

Door aanvaarding van een amendement van het lid Arno Rutte (Kamerstuk 33168, 16) zijn de beweegreden en het opschrift gewijzigd en is het wetsvoorstel voorzien van een citeertitel (Artikel XIII - Deze wet wordt aangehaald als: Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg).

Status

   Dossier  Dossier  

Kamerbrief over investeringsmogelijkheden, kwaliteit en bedrijfsvoering van zorgaanbieders
Kamerbrief 09-07-2019

Op 9 juli 2019 hebben ministers De Jonge en Bruins en staatssecretaris Blokhuis de Tweede Kamer geïnformeerd over investeringsmogelijkheden voor zorgaanbieders, het bevorderen van kwaliteit van zorg en een transparante, integere en professionele bedrijfsvoering. Zij hebben aangegeven dat het kabinet op dit moment geen noodzaak ziet om tot verruiming van de mogelijkheden voor dividenduitkering door zorgaanbieders over te gaan. Er is immers sprake van beperkte behoefte aan risicodragend kapitaal en er zijn mogelijk risico's die hiermee gepaard gaan op het moment dat de kwaliteit van zorg onvoldoende inzichtelijk is.

Daarnaast wordt gesteld dat het kabinet geen aanleiding ziet om over te gaan tot een totaal verbod op dividenduitkering in de extramurale zorg. Het kabinet is daarentegen wel voornemens om onwenselijke praktijken tegen te gaan op het moment dat zorgaanbieders in de praktijk gebruik maken van organisatorische en/of financiële constructies die risico's met zich mee kunnen brengen voor de doelmatige besteding van zorggelden.

Het kabinet heeft aangegeven dat er verschillende maatregelen worden genomen die onder andere als doel hebben om beter te waarborgen dat geld dat bedoeld is voor de zorg ook daadwerkelijk ten goede komt aan de zorg. Zo worden in de extramurale zorg voorwaarden gesteld aan het mogen uitkeren van dividend en wordt bezien of een norm moet worden geïntroduceerd voor een maatschappelijk maximaal aanvaardbare dividenduitkering.

Written by: