Verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars

34522 - Voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars.

Dit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Leijten (SP), Bruins Slot (CDA) en Nijboer (PvdA) strekt ertoe in de Zorgverzekeringswet (Zvw) te bepalen dat het een zorgverzekeraar verboden is winst uit te keren aan aandeelhouders, leden of werknemers.

De indieners willen met de introductie van een verbod op winstuitkering de maatschappelijke rol en positie van zorgverzekeraars in het zorgstelsel beter verankeren en bewerkstelligen dat de opbrengsten van zorgverzekeraars ten goede komen aan de zorg of aan verzekerden.

Het verbod op winstuitkering houdt in dat dividend aan aandeelhouders verboden is. Van dividend is sprake in geval de zorgverzekeraar een NV of Europese vennootschap is. Daarnaast dient winstuitkering aan leden, in geval van een onderlinge waarborgmaatschappij, te worden voorkomen. Ook is het zorgverzekeraars op grond van dit voorstel verboden winst uit te keren aan leden: de winstdelingsregeling. Winst kan wel worden gebruikt voor doeleinden ter verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg. Ook kan de winst worden aangewend voor het versterken van de reserves.

Er is gekozen voor een bestuursrechtelijke handhaving, waarbij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zal optreden als de handhavende partij. Bij overtreding van het verbod op winstuitkering vordert de NZa het uitgekeerde bedrag terug en legt deze een boete op aan de zorgverzekeraar.

Novelle: 34995 - Voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Ploumen tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Ploumen houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars

Status

   Dossier  Dossier  

Written by: