Wijziging Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 en Zorgverzekeringswet

34857 - Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van uitvoeringslasten.

Dit wetsvoorstel bevat twee wijzigingen. Voor een goede uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo 2015 moeten gemeenten samenwerken als dat nodig is. Als dat onvoldoende gebeurt kan het kan dit ook na 1 januari 2018 worden verplicht. De tweede wijziging heeft als doel de lasten van de administratieve handelingen te verminderen. Daarnaast bevat dit wetsvoorstel een bepaling die wordt opgenomen in de Zorgwet. Op grond hiervan mag het Zorginstituut Nederland werkzaamheden voor derden verrichten met goedkeuring van de Minister voor Medische Zorg en Sport.

Status

 
   Dossier  Dossier

Publicatie:
Stb. 2019, 73
Inwerkingtreding:
Stb. 2019, 74
De artikelen I, II en III,
onderdeel B -
9 maart 2019
Artikel 2.15, derde lid,
van artikel I, onderdeel B,
en artikel 2.6.7a, derde lid,
van artikel II, onderdeel
- 1 januari 2020
Artikel III werkt terug
t/m - 1 januari 2015

Written by: