Versterking handhavingsinstrumentarium van de Inspectie voor de Gezondheidszorg

34874 - Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de versterking van het handhavingsinstrumentarium van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en enkele andere wijzigingen.

Minister Hugo de Jonge voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in het wetsvoorstel een aantal wijzigingen voorgesteld ter versterking van het handhavinginstrumentarium van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De voorgestelde uitbreiding behelst het volgende:

  1. In de wetten, waarop de IGZ toezicht houdt, wordt de bevoegdheid toegekend om ter handhaving van de (algemene) medewerkingsplicht een last onder bestuursdwang (en een last onder dwangsom, art. 5:32 Algemene wet bestuursrecht) op te leggen.
  2. In de Geneesmiddelenwet en de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting wordt de bevoegdheid toegekend om ter handhaving van het inzagerecht een last onder dwangsom op te leggen.
  3. In de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal wordt de bevoegdheid toegekend tot het opleggen van een bestuurlijke boete voor overtredingen op het verbod op handelingen met lichaamsmateriaal zonder verkregen erkenning.
  4. Het wetsvoorstel is onderdeel van het pakket aan maatregelen die strekken tot het wegnemen van de knelpunten die de IGZ bij het uitoefenen van haar toezichthoudende taak ervaart.

Status

   Dossier  Dossier

Publicatie:
Stb. 2019, 52 
Inwerkingtreding:
Stb. 2019, 129 – 2 april
2019 muv de artikelen II,
onderdelen A en B, IV,
XIV, tweede lid,
XXIV en XXVII, eerste lid.

Written by: