Wet digitale overheid

34972 - Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid)

Het wetsvoorstel legt de basis voor verdere digitalisering, waaronder regulering van de digitale overheid en meer in het bijzonder de generieke digitale voorzieningen in een gemeenschappelijke infrastructuur van de overheid. Dit wetsvoorstel vormt een eerste tranche van regelgeving ten behoeve van de verdere digitalisering van de overheid op de verschillende niveaus.

Het wetsvoorstel regelt de manier waarop burgers en bedrijven kunnen inloggen bij de overheid, bij zorgverleners en zorgverzekeraars en bij pensioenfondsen. Dit is het eerste onderdeel van wat uiteindelijk een volledige Wet digitale overheid moet worden.


Het wetsvoorstel bevat de meest urgente onderwerpen van regelgeving, te weten:

  • de bevoegdheid om bepaalde standaarden te verplichten in het elektronisch verkeer van de overheid;
  • het stellen van regels over informatieveiligheid;
  • de verantwoordelijkheid voor het beheer van de voorzieningen en diensten binnen de generieke digitale overheidsinfrastructuur (GDI);
  • de digitale toegang tot publieke dienstverlening voor burgers (natuurlijke personen) en bedrijven (rechtspersonen en ondernemingen).

 

35868 – Novelle wet digitale overheid

Vragen van de Eerste Kamer bij het wetsvoorstel Wet digitale overheid (Kamerstuk 34972) hebben ertoe geleid dat de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deze wetswijziging indient. Met deze zogeheten ‘novelle’ wordt privacybescherming steviger in de Wet digitale overheid verankerd. Het oorspronkelijke wetsvoorstel legt de basis voor verdere digitalisering, waaronder regulering van de digitale overheid en meer in het bijzonder de generieke digitale voorzieningen in een gemeenschappelijke infrastructuur van de overheid. Dit wetsvoorstel vormt een eerste tranche van regelgeving ten behoeve van de verdere digitalisering van de overheid op de verschillende niveaus. Het wetsvoorstel bevat de meest urgente onderwerpen van regelgeving, te weten:
  • de bevoegdheid om bepaalde standaarden te verplichten in het elektronisch verkeer van de overheid;
  • het stellen van regels over informatieveiligheid;
  • de verantwoordelijkheid voor het beheer van de voorzieningen en diensten binnen de generieke digitale overheidsinfrastructuur (GDI);
  • de digitale toegang tot publieke dienstverlening voor burgers (natuurlijke personen) en bedrijven (rechtspersonen en ondernemingen).

Wetsvoorstel Wet digitale overheid (Kamerstuk 34972) werd op 18 februari 2020 aangenomen in de Tweede Kamer.

Status

 Internetconsultatie wet
 digitale overheid
Dossier 34972
Dossier 35868
 Dossier 34972
 
Written by: