35771- Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning
19 March 2020

35771 - Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning

Bij een incident is er iets mis gegaan waardoor de kwaliteit van jeugdzorg, zorg of ondersteuning in het geding is met (mogelijke) schade voor de cliënt. Het wetsvoorstel verduidelijkt dat afspraken om over incidenten te zwijgen, ontoelaatbaar zijn. Daarom wordt uitdrukkelijk geregeld dat zwijgbedingen nietig zijn. Een zwijgbeding is een afspraak tussen aanbieder en cliënt dat er geen informatie over een incident openbaar wordt gemaakt of aan derden wordt verstrekt.

Het wetsvoorstel ziet op incidenten in de volgende sectoren:
  • zorg als bedoeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz);
  • jeugdzorg, dat wil zeggen jeugdhulp, reclassering en kinderbeschermingsmaatregelen als bedoeld in de Jeugdwet;
  • maatschappelijke ondersteuning als bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), voor zover het gaat om beschermd wonen en maatschappelijke opvang;
  • Veilig Thuis (het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling).

Voor deze sectoren zijn regels gesteld ten aanzien van kwaliteit en goed bestuur. Het wetsvoorstel sluit aan bij die normering en regelt dat zwijgbedingen in strijd zijn met de eisen aan kwaliteit en goed bestuur. De belangrijkste doelgroepen die door de regeling worden geraakt zijn derhalve de aanbieders en cliënten in deze sectoren van de Wkkgz, Jeugdwet en de Wmo2015.

Status

Internetconsultatie
Dossier
Written by: