hoge raad

News Update Hoge Raad | Week 15

Gerechtigdheid tot koopsom op kwaliteitsrekening na vernietiging overdrachtstitel
16 四月 2021
16 april

Civiel

Gerechtigdheid tot koopsom op kwaliteitsrekening na vernietiging overdrachtstitel
Bij koop van een zaak die door inschrijving van een notariële akte wordt overgedragen, pleegt de koper de koopsom op een notariële kwaliteitsrekening (art. 25 lid 1 Wna) te storten. Na storting is de verkoper gerechtigd tot het dienovereenkomstige saldo van de kwaliteitsrekening onder de opschortende voorwaarde van een vrije en onbezwaarde levering. Indien de notaris heeft vastgesteld dat de levering vrij en onbezwaard heeft plaatsgevonden, en op dat moment evenmin blijkt van andere beletselen, kan de verkoper uitbetaling van de koopsom verlangen. In deze zaak was voorafgaand aan uitbetaling beslag op de koopsom op de kwaliteitsrekening gelegd. Daarom kon de notaris ondanks vrije en onbezwaarde levering niet uitbetalen aan de verkoper. Voordat het beslag was opgeheven, was de leveringstitel vernietigd, waardoor achteraf bezien geen overdracht had plaatsgevonden. Dit betekent dat de voorwaarde waaronder de verkoper gerechtigd was tot de koopsom op de kwaliteitsrekening, achteraf bezien toch niet in vervulling is gegaan. Op het moment dat de notaris na de opheffing van het beslag om uitbetaling werd verzocht, had de verkoper dan ook geen recht op uitbetaling.

ECLI:NL:HR:2021:588

Fiscaal

Schotse trust en fonds voor gemene rekening zijn niet vergelijkbaar
Belanghebbende, een Schotse openended authorised unit trust heeft een verzoek tot teruggaaf van ingehouden dividendbelasting gedaan. Volgens belanghebbende is hij vergelijkbaar met een Nederlands fonds voor gemene rekening (fgr) met de status van fiscale beleggingsinstelling of een doelvermogen dat niet aan vennootschapsbelasting onderworpen is. Naar het oordeel van de HR is belanghebbende niet vergelijkbaar met een fgr omdat de participatiebewijzen van belanghebbende slechts kunnen worden verkocht aan belanghebbende zelf. Belanghebbende is ook niet vergelijkbaar met een doelvermogen omdat haar participanten door middel van bewijzen van deelgerechtigdheid aanspraak maken op haar vermogen.

ECLI:NL:HR:2021:582

Straf

Gewoon witwassen of gewoon schuldwitwassen?
Door in het midden te laten of de verdachte 'wist' dan wel 'redelijkerwijs moest vermoeden' dat voorwerpen uit enig misdrijf afkomstig waren, heeft het hof in de bewezenverklaring geen keuze gemaakt tussen gewoon witwassen (artikel 420bis Sr) en gewoon schuldwitwassen (artikel 420quater Sr). Volgens de HR had die keuze niet achterwege mogen blijven, omdat de gevangenisstraf op gewoon witwassen ten hoogste zes jaren is en op gewoon schuldwitwassen ten hoogste twee jaren.

ECLI:NL:HR:2021:569

Meld u aan voor de News Update Hoge Raad
Written by:
Bart van der Wiel

主要联系人

阿姆斯特丹
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 11
+31 6 2025 0758
Frank Mattheijer

主要联系人

阿姆斯特丹
律师 | 顾问
+31 20 605 69 12
+31 6 4239 2742