hoge raad

News Update Hoge Raad | Week 20

Staat kan meerkosten wegens belastingfraude niet privaatrechtelijk verhalen
25 五月 2020
25 mei 2020

Civiel

Staat kan meerkosten wegens belastingfraude niet privaatrechtelijk verhalen
Een groot aantal opzettelijk onjuiste belastingaangiften heeft tot extra controle-, correctie- en invorderingskosten voor de Staat geleid. De Staat vordert van de belastingadviseur op grond van onrechtmatige daad vergoeding hiervan. Volgens de HR is dit privaatrechtelijke kostenverhaal een onaanvaardbare doorkruising van het publiekrecht. Controle-, correctie- en invorderingskosten behoren tot de normale belastingheffingskosten en worden voldaan uit de algemene middelen. Als de wetgever verhaal van meerkosten wenselijk had geacht, zou hij wel een regeling hebben getroffen over de hoogte, de procedure en de verhouding tot andere relevante bevoegdheden van de Staat.

ECLI:NL:HR:2020:890

Civiel

Aanvang verjaringstermijn regresvordering bij meervoudige verzekering
Een regresvordering bij meervoudige verzekering (art. 7:961 lid 3 BW) ontstaat zodra een verzekeraar de schade vergoedt voor meer dan zijn deel. De op zo'n regresvordering toepasselijke vijfjarige verjaringstermijn van art. 3:310 lid 1 BW vangt dan ook niet eerder aan dan op dat moment. Dit geldt ook indien voordien al bekend is dat de schade geleden zal worden en wie de aansprakelijke persoon is. Voor iedere afzonderlijke regresvordering vangt de verjaringstermijn van art. 3:310 lid 1 BW aan op de dag volgende op die waarop de desbetreffende regresvordering is ontstaan en opeisbaar is geworden.

ECLI:NL:HR:2020:889

Fiscaal

Vergoeding op perpetual securities aftrekbaar
Belanghebbende heeft in verband met de financiering van een overname zogenoemde Fixed-to-Floating Rate Perpetual Capital Securities uitgegeven. Deze perpetual securities waren achtergesteld bij alle andere crediteuren, kenden geen vaste aflossingsdatum en waren gelijk in rang met preferente aandelen. Belanghebbende kon betaling van de verschuldigde rente opschorten en rentedragend laten bijschrijven bij de hoofdsom. De inspecteur weigerde de aftrek van de bijgeschreven rente voor de berekening van de fiscale winst. Rechtbank, hof en HR staan aftrek echter toe. De perpetual securities zijn civielrechtelijk een geldlening. Van een zogenaamde deelnemerschapslening is geen sprake, omdat de vergoeding op de perpetual securities niet afhankelijk is van de winst van belanghebbende.

ECLI:NL:HR:2020:874

Meld u aan voor de Hoge Raad News Update
Written by:
Bart van der Wiel

主要联系人

阿姆斯特丹
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 11
+31 6 2025 0758
Alexander van der Voort Maarschalk

主要联系人

阿姆斯特丹
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 12
+31 6 5140 5058