hoge raad

Geldt exclusieve bevoegdheid van Rechtbank Den Haag ook in kort geding?

News Update Hoge Raad | Week 44
02 November 2018

Civiel

Gemeenschapsmodellen: geldt exclusieve bevoegdheid van Rechtbank Den Haag ook in kort geding?
In zaken betreffende Gemeenschapsmodellen is de Rechtbank Den Haag overeenkomstig art. 80 van de Verordening betreffende Gemeenschapsmodellen (GModVo) exclusief aangewezen als bevoegde rechter. De vraag die zowel in Nederland als het buitenland verschillend wordt beantwoord is of die exclusiviteit op grond van de GModVo ook geldt voor het treffen van voorlopige en beschermende maatregelen. De procureur-generaal stelt cassatie in het belang der wet in tegen een uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam die zich bevoegd had verklaard. De HR stelt op zijn beurt aan het HvJEU de prejudiciële vraag of de GModVo ertoe dwingt dat de exclusiviteit van Rechtbank Den Haag ook geldt voor kort geding.

ECLI:NL:HR:2018:2027

Civiel

Ook winstpotentieel onderneming relevant voor vaststelling partneralimentatie
De HR vernietigt een arrest van het hof omdat onvoldoende gemotiveerd is ingegaan op stellingen van de vrouw waarvan de strekking was dat bij het vaststellen van de draagkracht rekening moest worden gehouden met de winst, het winstpotentieel en het vermogen van een holdingvennootschap. De HR stelt daarbij voorop dat bij het vaststellen van de draagkracht van de alimentatieplichtige niet alleen acht dient te worden geslagen op de inkomsten die de alimentatieplichtige zich feitelijk verwerft, maar ook op de inkomsten die hij zich in redelijkheid kan verwerven.

ECLI:NL:HR:2018:2045

Straf

Strafvorderlijk beslag op voorwerpen verkregen uit de baten van een strafbaar feit vervalt niet door faillissement
Een strafvorderlijk conservatoir beslag vervalt in geval van faillissement van een beslagene. Een klassiek strafvorderlijk beslag (o.a. bedoeld om voorwerpen veilig te stellen die verbeurd kunnen worden verklaard) vervalt echter niet in geval van een faillissement van de beslagene. De HR beslist dat deze laatste regel ook geldt indien sprake is van een strafvorderlijk beslag op voorwerpen waarvan de verbeurdverklaring kan worden bevolen omdat zij zijn verkregen uit de baten van een strafbaar feit. Een dergelijk beslag strekt namelijk niet uitsluitend tot behoud van de verhaalspositie van de overheid als schuldeiser.

ECLI:NL:HR:2018:2003

Fiscaal

Dividend omvat mede een vermogensverschuiving die het gevolg is van het niet bedingen van een prestatie
Belanghebbende X BV houdt alle aandelen in een Ierse limited (A). A is naar de regels van vóór 2008 aan te merken als een laagbelaste beleggingsdeelneming van X BV waarop niet de deelnemingsvrijstelling, maar de deelnemingsverrekening van toepassing is. A heeft een renteloze vordering op een andere Ierse limited (E), die indirect onder dezelfde Zuid-Afrikaanse moedermaatschappij valt als X BV en A. Als gevolg van het niet-berekenen van rente op deze vordering concludeert de HR tot een verkapt dividend van A aan X BV. De HR oordeelt dat het dividendartikel van het belastingverdrag Nederland-Ierland niet in de weg staat aan Nederlandse heffing bij X BV. Het begrip dividend in de zin van het belastingverdrag omvat mede een vermogensverschuiving die het gevolg is van het niet-bedingen van een prestatie.

ECLI:NL:HR:2018:2034

Meld u aan voor de Hoge Raad News Update

 

Written by:
Bart van der Wiel

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 11
+31 6 2025 0758
Rob Meijer

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 08
+31 6 5149 4309
Jan Frans de Groot

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 44
+31 6 5152 7324
Albert Knigge

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Managing Partner
+31 20 605 65 62
+31 6 5184 5323
Alexander de Swart

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 14
+31 6 2126 5912
Alexander van der Voort Maarschalk

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 12
+31 6 5140 5058