hoge raad

News Update Hoge Raad | Week 21

Risicoverdeling bij betaling vervalste factuur op rekening fraudeur
28 五月 2021
28 mei 2021

Civiel

Risicoverdeling bij betaling vervalste factuur op rekening fraudeur
Als een fraudeur doet alsof hij iets voor een ander verklaart, kan die ander zich jegens de geadresseerde van deze verklaring in beginsel erop beroepen dat de verklaring niet van hem afkomstig is. Dat geldt ook wanneer de geadresseerde heeft aangenomen en redelijkerwijze mocht aannemen dat de verklaring wel van die ander afkomstig was. Dit kan geheel of ten dele anders zijn, namelijk voor zover de omstandigheden rechtvaardigen dat aan de ander is toe te rekenen dat de geadresseerde de verklaring voor echt heeft gehouden en redelijkerwijze mocht houden. Daarbij kan onder meer een rol spelen in hoeverre partijen adequate voorzorgsmaatregelen hebben genomen om te voorkomen dat een derde in staat is zich voor een van hen uit te geven.

ECLI:NL:HR:2021:783

Civiel

Ontslag wegens verwijtbaar handelen niet alleen als laatste redmiddel inzetbaar
De werkgever kan de arbeidsovereenkomst onder meer opzeggen bij verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, zodanig dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren (art. 7:669 BW). Het moet de werknemer dan van tevoren duidelijk zijn geweest wat wel of niet door de werkgever als toelaatbaar wordt gezien (behoudens evidente zaken als diefstal). De eisen die de werkgever aan de werknemer mag stellen moeten gangbaar en niet buitensporig zijn. Anders dan de werknemer in cassatie bepleitte, oordeelt de HR dat voor een ontslag op deze grond (de 'e-grond') niet vereist is dat dit een laatste redmiddel is. Het is dus niet zo dat een ontslag op deze grond alleen mogelijk zou zijn als de werkgever met minder ingrijpende middelen niet kan volstaan.

ECLI:NL:HR:2021:781

Meld u aan voor de News Update Hoge Raad
Written by:
Bart van der Wiel

主要联系人

阿姆斯特丹
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 11
+31 6 2025 0758