Zorg

News Update Zorg week 47

Consultatie fusietoezicht in de verpleeghuissector door de ACM
24 十一月 2021
24 november 2021

De ACM heeft een consultatiedocument gepubliceerd waarin zij uiteenzet hoe zij voornemens is voortaan uitvoering te geven aan fusietoezicht in de verpleeghuiszorgsector en nodigt geïnteresseerden uit om daarop te reageren. De ACM is voornemens de wijze waarop zij fusies in de verpleeghuissector beoordeelt in belangrijke mate te wijzigen.

Uit een onderzoek van de ACM blijkt dat er, op basis van de beschikbare gegevens en gebruikte indicatoren, in de verpleeghuissector nauwelijks een verband lijkt te zijn tussen de concentratiegraad van het aanbod van verpleeghuiszorg en de gemeten kwaliteitsindicatoren, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van zorg. Anders gezegd: de zorg die wordt aangeboden op markten waarop keuzemogelijkheden beperkter zijn, lijkt niet kwalitatief slechter, duurder of minder toegankelijk te zijn dan de zorg die wordt aangeboden op markten waar keuzemogelijkheden groter zijn. De ACM constateert dat de mate van concurrentie in de verpleeghuissector op dit moment gering is. Dit roept de vraag op of de ACM fusies in de verpleeghuiszorgsector moet blijven toetsen. De ACM beantwoordt deze vraag bevestigend en is van mening dat, ondanks de bevindingen in het onderzoek, concentraties in de verpleeghuiszorgsector schadelijke gevolgen kunnen hebben. Wel ziet de ACM in het onderzoek aanleiding om de wijze waarop zij fusies in de verpleeghuissector beoordeelt aan te passen.

De huidige toetsing van fusies in de verpleeghuissector richt zich op de beoordeling van de gevolgen van de voorgenomen fusie op zowel de zorgverleningsmarkt als de zorginkoopmarkt. De zorgverleningsmarkt is de markt waarop aanbieders met elkaar concurreren voor de keuze van cliënten. De zorginkoopmarkt is de markt waarop aanbieders met zorgkantoren onderhandelen over de zorg die de aanbieders verlenen aan de cliënten.

Volgens de ACM blijft het concentratietoezicht van de ACM noodzakelijk om de diversiteit van aanbod en passende zorg voor de kwetsbare ouderen te waarborgen. Cliënten moeten kunnen kiezen voor een organisatieconcept die hen aanspreekt. Daarom wil de ACM voortaan de nadruk leggen op de beoordeling van de gevolgen van de fusie op de zorgverleningsmarkten, het aantal reële en volwaardige alternatieven dat na de fusie voor cliënten overblijft. De ACM licht aan de hand van een aantal voorbeelden en omstandigheden toe hoe zij hieraan in de praktijk uitvoering wil geven.

De ACM ziet, gelet op de resultaten van het onderzoek, nauwelijks meerwaarde van het blijven toetsen van de gevolgen van een voorgenomen concentratie op de zorginkoopmarkt zelf. Of er in een bepaalde regio al dan niet alternatieve aanbieders zijn, lijkt immers weinig invloed te hebben op de uitkomsten van de onderhandelingen tussen het zorgkantoor en een aanbieder van verpleeghuiszorg in termen van de prijs en kwaliteit van zorg. De ACM is daarom voornemens de gevolgen voor de zorginkoopmarkt nader te onderzoeken als daar in een specifiek geval een concrete aanleiding toe is.

De ACM nodigt geïnteresseerden uit uiterlijk 24 december a.s. te reageren op het consultatiedocument.

Lees hier de volledige News Update Zorg van week 47.

MONITORING WETSVOORSTELLEN ZORG

Op onze website vindt u een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Zo heeft u een volledig en actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de zorg.

Klik hier voor de monitoring wetsvoorstellen Zorg.
Written by:
Weyer VerLoren van Themaat

主要联系人

阿姆斯特丹
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 83
+31 6 5365 5833
Freeke Heijne

主要联系人

阿姆斯特丹
Advocaat | Counsel
+31 20 605 69 24
+31 6 5184 5332
Murat Duman

主要联系人

阿姆斯特丹
Advocaat | Senior Associate
+31 20 605 69 46
+31 6 5360 1139