Initiatiefvoorstel - Ellemeet van der Staaij

35105 - Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Van der Staaij tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met het schrappen van de verplichte aanbesteding binnen het sociaal domein

Kamerleden Ellemeet (GroenLinks) en Van der Staaij (SGP) hebben een initiatiefwetsvoorstel ingediend om de aanbestedingsplicht voor overheidsopdrachten in het sociaal domein af te schaffen. Gemeenten zijn sinds 2015 verplicht om de inkoop van diensten en zorg boven het drempelbedrag van €750.000 aan te besteden. Zij zijn daarbij ook gehouden aan de bijbehorende Europese procedures.

De Kamerleden betogen dat de huidige aanbestedingsplicht door zowel gemeenten als aanbieders dikwijls als zeer onwenselijk wordt ervaren. Niet de kwaliteit van de zorg wordt bij de huidige aanbestedingsverplichting vooropgesteld, maar enkel een gelijk mededingingsproces. De Kamerleden stellen dat gemeenten in een strak bureaucratisch keurslijf worden gedwongen om hun inwoners van zorg te voorzien. Dit zou zorgen voor onwenselijke uitgewassen, zoals het gedwongen terugtrekken van zorgaanbieders en instellingen die al jarenlang goede zorg aanbieden, omdat zij hun diensten niet voor de laagste prijs kunnen aanbieden of omdat zij niet voldoen aan de kwalitatieve randvoorwaarden. Doordat het verplicht aanbesteden de continuïteit van de zorg in gevaar brengt, worden de patiënten en zorgmedewerkers de dupe van de huidige gang van zaken.

Daarnaast vinden de Kamerleden het zorgwekkend dat het aantal aanbestedingsrechtelijke geschillen in het gedecentraliseerde sociaal domein – zoals gesignaleerd door Europa Decentraal – toeneemt. Zorgaanbieder en gemeenten zouden al hun aandacht moeten kunnen richten op het komen tot afspraken over goede zorg, en niet op rechtszaken.

Status

  Dossier     
Written by: