STAPPEN OP WEG NAAR COMPLIANCE MET DE AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening 2016/679, "AVG") van toepassing. De AVG is inwerking getreden in plaats van de Europese Privacyrichtlijn uit 1995 en heeft grotendeels de wettelijke kaders van nationale lidstaten voor het verwerken van persoonsgegevens vervangen. Hoewel de AVG deels overeenstemt met de Privacyrichtlijn, zijn er een aantal belangrijke nieuwe onderwerpen.

Ons Privacy & Data Protection Team heeft een brochure opgesteld waarin zij uitleg geven over de belangrijkste nieuwe onderwerpen van de AVG, de beginselen die aan de AVG ten grondslag liggen en de stappen die een organisatie moet zetten om aan de AVG te voldoen.

Preview

 
Nieuwe belangrijke onderwerpen

  • Boetes voor overtredingen, oplopend tot 20 miljoen euro of 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet
  • Nieuwe rechten voor betrokkenen, zoals het 'recht op vergetelheid' en 'dataportabiliteit'
  • Meldplicht datalekken (een variant hierop bestond reeds in Nederland sinds 2016)
  • Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (Data Protection Impact Assessment)
  • Aanvullende eisen voor het inschakelen van verwerkers
  • Aanvullende eisen aan privacyverklaringen
  • Meer uitgebreide eisen aan transparantie richting betrokkenen
  • Verantwoordingsplicht: vereiste om aan te tonen dat wordt voldaan aan de AVG

BEGINSELEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Aan de AVG liggen aan aantal kernbeginselen ten grondslag, die uiteenzetten wat organisaties moeten doen bij het verwerken van persoonsgegevens.

IN 12 STAPPEN OP WEG NAAR COMPLIANCE MET DE AVG

De AVG omschrijft hoe organisaties moeten voldoen aan de beginselen. Wij adviseren organisaties om de volgende stappen te nemen om te kunnen voldoen aan de AVG.

 

Meer informatie over privacy, gegevensbescherming en de AVG in het bijzonder? Neem contact op met een van de specialisten van het Houthoff Privacy & Data Protection Team.

Publicaties

View more View less
Thomas de Weerd

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
Jurre Reus

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Senior Associate