Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

35824 - Regels inzake het elektronisch delen en benaderen van gegevens tussen zorgverleners in aangewezen gegevensuitwisselingen (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg)

Dit wetsvoorstel ziet op de uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners. Goede en tijdige gegevensuitwisseling tussen zorgverleners is nodig voor goede kwaliteit van zorg. Door te verplichten dat gegevens elektronisch uitgewisseld worden, en eventueel eisen aan taal en techniek te stellen, worden zorgverleners beter in staat gesteld goede zorg verlenen. De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor materiële middelen waarvan gebruik wordt gemaakt en voor de organisatie van de informatiehuishouding. Met dit wetsvoorstel wordt de verplichting om bij een aangewezen gegevensuitwisseling gegevens elektronisch uit te wisselen, daarom aan de zorgaanbieder opgelegd. Er kunnen ook eisen aan taal en techniek worden gesteld en aan de zorgaanbieder opgelegd, met uitzondering van de technische eisen die aan IT-producten worden gesteld en waarvoor verplichte certificering geldt.

Cliënten merken van dit wetsvoorstel dat zij hun verhaal minder vaak hoeven te vertellen, geen onnodige onderzoeken hoeven te ondergaan en er minder kans is op foute diagnoses of niet passende behandelingen.

Aanbieders van informatietechnologieproducten of -diensten die de aangewezen gegevensuitwisseling ondersteunen, worden met dit wetsvoorstel verplicht om deze producten of diensten te doen certificeren.

Status

 Internetconsultatie

Ministerraad akkoord met het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg 23-04-2021

Dossier Dossier Publicatie wet: Staatsblad 2023, 133
Inwerkingtreding wet: Staatsblad 2023, 135 - 1 juli 2023 m.u.v. artikel 7.3 Publicatie Besluit elektronische gegevensuitwisseling in de zorg: Staatsblad 2023, 134
Inwerkingtreding besluit: Staatsblad 2023, 136 - 1 juli 2023
Written by: