Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015

Aanpak inkoop en aanbesteden sociaal domein

Het wetsvoorstel ziet op een wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Het doel van de wijziging is drieledig. Hoofddoel is het wegnemen van een belemmering waardoor het voor gemeenten eenvoudiger wordt om overheidsopdrachten op het terrein van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning te gunnen. Daarnaast bevat het wetsvoorstel twee delegatiebepalingen: een t.a.v. reële prijzen en een t.a.v. zorgvuldigheidseisen. Status
Kamerbrief over aanpak inkoop en aanbesteden sociaal domein
15-11-2019 Internetconsultatie
Dossier Dossier Publicatie: Stb. 2022, 188

Inwerkingtreding: Stb. 2022, 241
1 juli 2022, m.u.v.
a: artikel II, onderdelen Cen D; en b: artikel III

 

Written by: