hoge raad

Overheidsverplichting kennisgeving van rechtswege verleende vergunning?

News Update Hoge Raad | Week 11
15 三月 2019
15 maart 2019

Civiel

HR: overheid kan verplicht zijn tot kennisgeving van rechtswege verleende vergunning
Een bestuursorgaan kan niet alleen onrechtmatig handelen door een onjuist besluit te nemen of door te laat op een aanvraag te beslissen, maar ook door het achterwege laten van een kennisgeving dat een aangevraagde vergunning van rechtswege is verleend (vgl. HR 11 januari 2013, NJ 2013/47).

ECL:NL:HR:2019:353

Civiel

Verrekening na beëindiging schuldsaneringsregeling
De HR bevestigt dat door toekenning van een schone lei een vordering ten aanzien waarvan de schuldsaneringsregeling werkt, niet langer afdwingbaar is. Dat betekent eveneens dat de gerechtigde geen beroep op verrekening op die vordering kan baseren (art. 6:127 lid 2 BW). De HR merkt hierbij op dat een beroep op deze niet-verrekenbaarheid wegens de bijzondere omstandigheden van het geval naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar kan zijn.

ECL:NL:HR:2019:377

Fiscaal

Geen aftrek van verlies op vordering die is ontstaan na emigratie
Aan X is bij zijn emigratie naar België in 2006 een conserverende aanslag opgelegd waarbij een fictief vervreemdingsvoordeel uit aanmerkelijk belang in aanmerking is genomen ter zake van zijn aandelen in een B.V. In 2011 wil X een aanmerkelijkbelangverlies in aanmerking nemen wegens een afwaardering van een vordering op deze B.V. In (sprong)cassatie oordeelt de HR dat dit niet kan. Het belastingverdrag tussen Nederland en België strekt ertoe dat de waardeaangroei van aanmerkelijkbelangaandelen slechts aan Nederland ter heffing is toegewezen voor zover die waardeaangroei zich voor emigratie heeft voorgedaan. Overeenkomstig deze systematiek heeft Nederland geen heffingsrecht ter zake van vorderingen op een aanmerkelijkbelangvennootschap die zijn ontstaan na emigratie. Nederland hoeft dus ook geen verlies op een dergelijke vordering in aanmerking te nemen.

ECLI:NL:HR:2019:358

Meld u aan voor de Hoge Raad News Update

Written by:

主要联系人

阿姆斯特丹
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 11
+31 6 2025 0758

主要联系人

阿姆斯特丹
In memoriam
Jan Frans de Groot

主要联系人

阿姆斯特丹
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 44
+31 6 5152 7324

主要联系人

阿姆斯特丹
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 62
+31 6 5184 5323