hoge raad

Erkenning buitenlands faillissementsvonnis

News Update Hoge Raad | Week 3
18 一月 2019

Civiel

Erkenning buitenlands faillissementsvonnis
De HR verduidelijkt de regels voor de erkenning van een faillissementsvonnis dat is gewezen door een rechter in een staat waarmee geen verdrag is gesloten. De HR oordeelt dat in een dergelijke erkenningsprocedure geen plaats is voor révision au fond (volledige beoordeling van de juistheid van het buitenlandse vonnis). De HR verwerpt het standpunt dat de erkenning alleen kan worden geweigerd indien de beschikbare rechtsmiddelen tegen het faillissementsvonnis zijn uitgeput.

ECLI:NL:HR:2019:54 

Civiel

Uitleg van in Europese Verordening neergelegde VN-sancties tegen Libië
Een Libische entiteit die is getroffen door een door de VN opgelegde asset freeze ontslaat als aandeelhouder van een beleggingsfonds een bestuurder en benoemt twee nieuwe bestuurders. De ontslagen bestuurder vordert in dit kort geding verschillende voorzieningen ter voorkoming dat de nieuwe bestuurders rechtshandelingen verrichten ten koste van het vermogen van het beleggingsfonds. In cassatie draait het om de vraag of aannemelijk is dat het ontslag en de benoemingen vallen onder de asset freeze en daarom ongeldig zijn. Daartoe dient Verordening 204/2011 (thans: 44/2016), waarin de VN-sancties zijn geïmplementeerd, uitgelegd te worden. De HR oordeelt dat de asset freeze ruim uitgelegd moet worden en dat voldoende aannemelijk is dat ook de uitoefening van het aan de aandelen verbonden stemrecht in dit geval daaronder valt.

ECLI:NL:HR:2019:67

Civiel

Herplaatsingsplicht bij beëindiging arbeidsovereenkomst
Volgens art. 7:669 lid 1 BW kan de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen indien daar een redelijke grond voor is en herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, in een andere passende functie niet mogelijk is of niet in de rede ligt. Volgens de HR is met het begrippenpaar ‘niet mogelijk is of niet in de rede ligt’ niet beoogd een resultaatsverplichting van de werkgever tot herplaatsing in het leven te roepen, maar gaat het daarbij om hetgeen in de gegeven omstandigheden in redelijkheid van de werkgever kan worden gevergd. Daarmee wordt de werkgever een zekere beoordelingsruimte gelaten.

ECLI:NL:HR:2019:64

Fiscaal

Teruggave van dividendbelasting door meestbegunstigingsbepaling
Een Zuid-Afrikaanse belanghebbende ontvangt dividend van een Nederlandse BV. Daarop houdt de Nederlandse fiscus 5% dividendbelasting in op basis van het belastingverdrag met Zuid-Afrika. Volgens belanghebbende mag geen dividendbelasting worden ingehouden vanwege de "meestbegunstigingsbepaling" in het belastingverdrag. Deze bepaling houdt in dat het laagste tarief moet worden toegepast uit alle belastingverdragen van Zuid-Afrika. Nu Zuid-Afrika recent met Zweden een vrijstelling voor dividenden heeft afgesproken, zou deze vrijstelling volgens belanghebbende ook voor hem moeten gelden. De HR is het met belanghebbende eens. 

ECLI:NL:HR:2019:57

Meld u aan voor de Hoge Raad News Update

Written by:

主要联系人

阿姆斯特丹
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 11
+31 6 2025 0758

主要联系人

阿姆斯特丹
In memoriam
Jan Frans de Groot

主要联系人

阿姆斯特丹
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 44
+31 6 5152 7324

主要联系人

阿姆斯特丹
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 62
+31 6 5184 5323