hoge raad

Hoger beroep over proceskostenveroordeling in kort geding

News Update Hoge Raad | Week 39
28 September 2018

Civiel

Hoger beroep over proceskostenveroordeling in kort geding
De HR bevestigt vaste rechtspraak dat een proceskostenveroordeling in kort geding op zich al voldoende belang oplevert voor het instellen van hoger beroep tegen die uitspraak. De appelrechter dient in dat geval – ook wanneer een spoedeisend belang ontbreekt – te onderzoeken of de vordering die in eerste aanleg ter beoordeling voorlag, terecht is toe- of afgewezen. Een voldoende belang zal echter wel ontbreken indien de wederpartij niet alleen aanbiedt af te zien van de inning van een proceskostenveroordeling maar ook aanbiedt de proceskosten van de ander zowel in eerste als in tweede aanleg te vergoeden. Het aanbod tot het vergoeden van de proceskosten van de ander dient bij procederen op eigen kosten een vergoeding conform het liquidatietarief te behelzen; bij procederen op basis van een toevoeging, de kosten van de eigen bijdrage.

ECLI:NL:HR:2018:1782

Civiel

Vaststelling arbeidsongeschiktheid bij verzekering voor beroepsbeoefenaars
Veel arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandige beroepsbeoefenaren kennen het beding dat – kort gezegd – de verzekeraar aan de hand van de rapportage van door hemzelf benoemde deskundigen onder meer de mate van arbeidsongeschiktheid vaststelt. Volgens een prejudiciële beslissing van de HR is dit geen "oneerlijk" of "onredelijk bezwarend" beding. Deze beslissing van de verzekeraar bindt de verzekerde namelijk niet, mits de verzekerde daartegen binnen een redelijke termijn bezwaar heeft gemaakt. Dit bezwaar, eventueel versterkt door een second opinion van een eigen deskundige, kan de verzekerde vervolgens laten beoordelen door een klachtencommissie of de rechter.

ECLI:NL:HR:2018:1800

Civiel

Verhouding tussen hoofdregel en tenzij-bepaling van art. 6:265 lid 1 (en art. 6:74 lid 1) BW
De HR verwerpt in een prejudiciële beslissing de opvatting dat de tenzij-bepaling van art. 6:265 lid 1 BW slechts bij uitzondering kan worden toegepast of op een zeldzaam geval betrekking zou hebben. Volgens de HR geven de hoofdregel en de tenzij-bepaling tezamen uitdrukking aan de materiële rechtsregels van ontbinding (een tekortkoming van voldoende gewicht geeft recht op (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst) en wanprestatie (een toerekenbare tekortkoming verplicht tot schadevergoeding). De wettelijke maatstaf dat slechts een tekortkoming van voldoende gewicht recht geeft op ontbinding van de overeenkomst is een toepassing van de eisen van redelijkheid en billijkheid. 

ECLI:NL:HR:2018:1810

Straf

Overzichtsarresten wraking
Cassatie in het belang der wet. De HR formuleert in twee grotendeels gelijkluidende arresten algemene regels met betrekking tot wraking. De HR gaat onder meer in op de eisen gesteld aan een wrakingsverzoek, het beoordelingskader voor wrakingsverzoeken, de mogelijkheid van wraking van de wrakingskamer en misbruik van het recht tot wraking. Verder stelt de HR voorop dat een rechterlijke (tussen)beslissing als zodanig nimmer grond kan vormen voor wraking: wraking is geen verkapt rechtsmiddel. 

Klik hier voor de uitspraak.
Klik hier voor de uitspraak.

Fiscaal

Verlies na liquidatie tussenholding aftrekbaar
X BV en haar dochtervennootschap Y BV zijn gevoegd in een fiscale eenheid vennootschapsbelasting ("FE"). Y BV houdt voornamelijk een buitenlandse deelneming en wordt ontvoegd uit FE. X BV bepaalt de waarde van haar belang in Y BV met inachtneming van de historische kostprijs van de buitenlandse deelneming. Y BV wordt vervolgens geliquideerd waardoor X BV de buitenlandse deelneming verkrijgt. X BV neemt door de lagere waarde in het economisch verkeer van de buitenlandse deelneming een liquidatieverlies in aanmerking. De Inspecteur weigert dit met een beroep op de ratio van de liquidatieverliesregeling. De HR overweegt dat geen ruimte bestaat voor een dergelijk beroep als de wetgever de reikwijdte van deze bepaling nauwkeurig en duidelijk heeft afgebakend en een interpretatieprobleem het gevolg is van een samenstel van wettelijke bepalingen. 

ECLI:NL:HR:2018:1791

Meld u aan voor de Hoge Raad News Update

 

Written by:
Bart van der Wiel

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 11
+31 6 2025 0758
Rob Meijer

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 08
+31 6 5149 4309
Jan Frans de Groot

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 44
+31 6 5152 7324
Albert Knigge

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Managing Partner
+31 20 605 65 62
+31 6 5184 5323
Alexander van der Voort Maarschalk

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 12
+31 6 5140 5058