Agrifood

AG: GGO vrijstelling ook voor nieuwe mutagenesetechnieken

News Update Agrifood Januari 2018
25 一月 2018

Advocaat-generaal: GGO vrijstelling ook voor nieuwe mutagenesetechnieken 

In zijn conclusie van 18 januari 2018 stelt Advocaat-generaal (AG) Bobek dat de vrijstelling van de Richtlijn voor genetisch gemodificeerde organismen (de “ggo-richtlijn”) in beginsel ziet op alle organismen die zijn verkregen door mutagenesetechnieken. Dit standpunt neemt de AG in ten aanzien van de door de Franse Conseil d'Ḗtat gestelde prejudiciële vragen over onder andere de reikwijdte van de vrijstelling. Deze vragen zijn gerezen in de door Confédération paysanne aangespannen procedure tot nietigverklaring van de weigering door de Eerste Minister om een verbod uit te vaardigen op de teelt en het in de handel brengen van (door mutagenese) herbicidetolerant gemaakte koolzaadrassen. De Confédération paysanne voerde aan dat de mutagenesetechnieken sinds de vaststelling van de ggo-richtlijn in 2001 een ontwikkeling hebben doorgemaakt en dat daarom niet alle organismen onder de vrijstelling vallen. In zijn conclusie voert de AG aan dat uit de tekst, de historische context en de interne logica van de ggo-richtlijn niet volgt dat de EU-wetgever alleen maar heeft beoogd de in 2001 gangbare veilig geachte mutagenesetechnieken vrij te stellen. De AG is derhalve van mening dat alle organismen die zijn verkregen door welke mutagenesetechniek ook onder de vrijstelling vallen, ongeacht of die technieken ten tijde van de vaststelling van de richtlijn werden toegepast.

Lees hier de tekst van de opinie

Duits onderzoek naar levering rauwe melk beëindigd
Op 9 januari 2018 heeft de Duitse mededingingsautoriteit, de Bundeskartellamt (BKA), haar onderzoek naar de leveringsvoorwaarden van rauwe melk door ‘s lands grootste zuivelonderneming, Deutsche Milchkontor eG (DMK), beëindigd. In mei vorig jaar concludeerde de BKA dat DMK erg lange opzegtermijnen hanteerde in de leveringscontracten tussen producenten en zuivelbedrijven. De BKA achtte deze bedingen, in combinatie met de exclusieve aanvoerverplichting, retrospectieve prijzen en bepaalde marktinformatiesystemen, mededingingsbeperkend omdat deze elementen zouden kunnen leiden tot marktuitsluiting van producenten. In reactie daarop heeft DMK haar opzegtermijn gewijzigd van 24 naar 12 maanden. Sindsdien is de markt echter sterk in beweging en zijn veel melkproducenten overgestapt naar andere zuivelondernemingen. Om die reden stellen coöperatieve zuivelondernemingen nu dan ook verschillende soorten overeenkomsten voor, waaronder contracten tegen een vaste prijs voor de geleverde melk. In het tussentijds rapport van maart 2017 heeft het BKA aangegeven dat een dergelijke marktsituatie wenselijk is. In het eindrapport stelt het BKA alternatieve wijzen voor om de melk toelevering te structureren, bijvoorbeeld door korte opzegtermijnen, het loskoppelen van de relatie tussen levering en coöperatief lidmaatschap, en het vaststellen van prijzen vóór levering in plaats van daarna.

Lees hier verder (in het Duits en in het Engels)

Update mededingingsrechtelijke positie producenten landbouwsector
Vanaf 1 januari 2018 zijn er een aantal wijzigingen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) door middel van de zogenaamde Omnibus verordening in werking getreden. Daarmee is onder andere de wijziging in het mededingingsregime voor producentenorganisaties in werking getreden. Hierover berichtten we al eerder. De wijziging in het mededingingsregime betreft onder andere de introductie van de mogelijkheid om een opinie van de Commissie te vragen over de verenigbaarheid met de landbouwdoelstellingen (opgenomen in artikel 39 VWEU) van gedragingen, overeenkomsten en besluiten van producenten en producentenorganisaties. Tijdens de conferentie “Cap sur la PAC 2020" over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in Parijs op 19 december 2017 pleitte minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor aandacht voor de positie van de boer in de keten en een eerlijke prijs voor boeren. Schouten wil met name een sterkere onderhandelingspositie van landbouwers ten opzichte van toeleveranciers upstream en verwerkers, handelaren en detailhandelaars downstream realiseren. Schouten is van mening dat het GLB de positie van producentenorganisaties dient te versterken waarbij het mededingingsrecht geen belemmering mag vormen. Volgens minister Schouten vormt de Omnibusverordening al een stap in de goede richting, maar zou er nog meer gedaan moeten worden in de hervorming van het GLB.

Lees hier het persbericht

Rapport Europese Rekenkamer over dierenwelzijn
Op 9 januari 2018 heeft de Europese Rekenkamer een achtergronddocument over dierenwelzijn gepubliceerd. Het document is gebaseerd op werkzaamheden die zijn verricht in het kader van een lopende controle van de doeltreffendheid van EU-maatregelen op het gebied van dierenwelzijn. Gekeken is naar (i) activiteiten op het gebied van dierenwelzijn en het gemeenschappelijk landbouwbeleid en (ii) of maatregelen die zijn genomen om te bewerkstelligen dat de wetgeving op het gebied van dierenwelzijn worden nageleefd. De controle omvat controlebezoeken in vijf lidstaten: Roemenië, Polen, Frankrijk, Italië en Duitsland en is beperkt tot dieren op landbouwbedrijven, waarop de meeste EU-wetgeving van toepassing is. Publicatie van het verslag wordt eind 2018 verwacht.

Lees hier het rapport (in het Engels)

Nederlands-Belgische grenswijn Maasvallei Limburg en Suikerstroop beschermd
Op 11 januari 2018 is, ondanks het verzet daartegen, de naam 'Suikerstroop' in combinatie met de aanduiding 'vervaardigd volgens de traditie van Nederland' in het register van gegarandeerde traditionele specialiteiten (TSG) opgenomen. In december 2017 heeft de Europese Commissie de eerste grensoverschrijdende Beschermde Oorsprongsbenaming (BOB) voor een wijn, 'Maasvallei Limburg' (België/Nederland), goedgekeurd. De wijnen geproduceerd onder deze naam zijn inderdaad geproduceerd van druivenrassen geteeld op de twee oevers van de Maas in de Belgische en Nederlandse regio's van Limburg. Hoewel er al andere grensoverschrijdende beschermde namen zijn voor voedingsproducten of gedistilleerde dranken zoals de Catalaanse Pyreneeën Dew (Frankrijk /Spanje) of de Jonge Jenever/Jonge genever (ook België / Nederland), is het is de eerste wijnnaam die grensoverschrijdend is. Producten die het keurmerk van de BOB dragen moeten geproduceerd, verwerkt en bereid worden binnen een bepaald gebied volgens een erkende en gecontroleerde werkwijze.

Lees hier verder (in het Frans)

 

 

Written by:

主要联系人

布鲁塞尔
Advocaat | Partner
+32 2 507 98 13
+32 4 7394 8686
Fleur Tuinzing-Westerhuis

主要联系人

阿姆斯特丹
Advocaat | Counsel
+31 20 605 65 28
+31 6 4397 5040
Greetje van Heezik

主要联系人

布鲁塞尔
Advocaat | Counsel
+32 2 507 98 10
+32 4 7586 8593