employment

Compensatieregeling transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

News Update Employment & Pensions | Augustus 2018
2 八月 2018

Veranderingen voor werkgevers
De compensatieregeling betekent alleen een materiële verandering voor werkgevers. Voor werknemers verandert er niets; De werknemer behoudt zijn aanspraak op de transitievergoeding en er worden geen rechten ontnomen of verminderd.

Voor werkgevers gaat de uniforme premie van het Algemeen Werkloosheidsfonds omhoog. Deze premieverhoging wordt over alle werkgevers omgeslagen en zal naar verwachting 0,1% zijn. Hier staat tegenover dat indien zij de arbeidsovereenkomst met een langdurig zieke werknemer willen beëindigen, zij een verzoek bij het UWV kunnen indienen om de transitievergoeding terug te krijgen.

De wijze van beëindiging doet niet ter zake. Compensatie kan worden verstrekt als de werkgever een transitievergoeding heeft betaald na opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst, bij het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst, of als de werkgever een vergoeding heeft betaald op grond van een tussen hem en de werknemer gesloten beëindigingsovereenkomst.

Maximering
De compensatie kan niet meer bedragen dan de hoogte van de transitievergoeding waarop een werknemer recht zou hebben op het moment dat de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever eindigt. Als de arbeidsovereenkomst daarna nog enige tijd is voortgezet, bouwt de werknemer gedurende die tijd een hogere transitievergoeding op. Dat hogere deel komt niet voor compensatie in aanmerking.

Aanvraag compensatie
De aanvraag voor compensatie kan zien op vergoedingen die door de werkgever zijn verstrekt vanaf inwerkingtreding van de WWZ, 1 juli 2015. Compensatie van transitievergoedingen in de periode 1 juli 2015 tot 1 april 2020 kunnen tot uiterlijk 1 oktober 2020 worden ingediend. Na 1 april 2020 geldt dat de compensatie tot ten hoogste zes maanden na volledige betaling van de transitievergoeding (het moment dat de vergoeding is afgeschreven van de rekening van de werkgever) kan worden aangevraagd.

Uit de conceptregeling compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid blijkt dat de werkgever binnen zes maanden na de dag waarop de volledige transitievergoeding aan de werknemer is verstrekt, een aanvraag moet indienen bij het UWV.

Het UWV zal een digitaal formulier ter beschikking stellen waarop is aangegeven welke informatie werkgever dient te verstrekken, zoals een scan van de arbeidsovereenkomst of de beëindigingsovereenkomst, loonstroken en een bewijs van betaling van de transitievergoeding.

Reparatie in Wab
Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer is opgemerkt dat er samenloop is tussen de onderhavige wet en het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans.

In de onderhavige wet is niet bepaald hoe lang de werknemer ziek moet zijn om de werkgever in aanmerking te laten komen voor compensatie. Aangezien in het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (Wab) staat dat de werknemer vanaf dag 1 recht heeft op een transitievergoeding kan de situatie ontstaan dat compensatie wordt gevraagd als een werknemer bij een kort tijdelijk contract ziek uit dienst gaat.

Omdat de compensatiemaatregel niet bedoeld is voor het compenseren van dergelijke geringe kosten, zal in het wetsvoorstel Wab worden geregeld dat compensatie alleen mogelijk is als een werknemer twee jaar ziek is geweest.

De Wab ligt momenteel bij de Raad van State en zal volgens de planning in het najaar naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

Gelijkwaardige voorziening bij bedrijfseconomisch ontslag
Werkgevers hebben de mogelijkheid om bij cao af te spreken dat werknemers die worden ontslagen recht hebben op een gelijkwaardige voorziening in plaats van de wettelijke transitievergoeding. Onder een gelijkwaardige voorziening moet worden verstaan 'een voorziening in geld of in natura (of een combinatie daarvan) die het equivalent vormt van hetgeen waarop een werknemer aanspraak kan maken op grond van de wettelijke regeling inzake de transitievergoeding'. Uit de jurisprudentie leren we dat bijvoorbeeld een eigen vergoedingsregeling, scholingsfaciliteiten en een outplacementregeling een gelijkwaardige voorziening kunnen zijn.

Dat op het niveau van de individuele werknemer sprake moest zijn van een gelijkwaardige voorziening bleek in de praktijk een belemmering te zijn om tot collectieve afspraken te komen bij bedrijfseconomisch ontslag.

In de wet is nu geregeld dat bij bedrijfseconomisch ontslag, de gelijkwaardige voorziening niet meer gelijkwaardig hoeft te zijn aan de transitievergoeding waar een individuele werknemer recht op zou hebben gehad.

Bron: Kamerstuknummer 34 699

Written by:

主要联系人

阿姆斯特丹
Advocaat | Managing Partner
+31 20 605 61 86
+31 6 5373 9632
Margot van Herwerden

主要联系人

阿姆斯特丹
律师 | 高级律师
+31 20 605 65 04
+31 6 2043 0245

主要联系人

阿姆斯特丹
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 49
+31 6 5184 5347