financial services

Financial Regulatory | Corona News Update

De belangrijkste ontwikkelingen vanuit financial regulatory perspectief op een rij
18 maart 2020
18 maart 2020

Het coronavirus (COVID-19) leidt wereldwijd tot grote zorgen en heeft een grote impact op het bedrijfsleven. Op dit moment geldt zelfs een semi lockdown situatie. Deze uitzonderlijke situatie kan grote gevolgen hebben voor financiële instellingen en hun dienstverlening.

Het Houthoff Financial Regulatory team volgt de ontwikkelingen op de financiële markten en binnen het financieel toezicht op de voet. In deze News Update zetten wij de belangrijkste ontwikkelingen vanuit financial regulatory perspectief op een rij.

Overleg DNB, financiële sector en ministerie van Financiën

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 17 maart 2020 met de financiële sector gesproken over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. Bij dit overleg waren ook ambtenaren van het ministerie van Financiën aanwezig. DNB wil op deze wijze in kaart brengen hoe de uitbraak de sector raakt en de laatste ontwikkelingen bespreken. Overleg tussen DNB en de banken, verzekeraars en pensioenfondsen vindt voortdurend plaats.

DNB – buffereis banken

Op 17 maart 2020 heeft DNB aangekondigd dat zij, gelet op de huidige ontwikkelingen, de volgende maatregelen neemt:
 • de systeembuffers worden verlaagd van de huidige 3% van de mondiale risicogewogen blootstellingen naar 2,5% voor ING, 2% voor Rabobank en 1,5% voor ABN AMRO;
 • de invoering van een ondergrens voor de risicoweging van hypothecaire leningen wordt uitgesteld.

DNB – continuïteitsplannen

Continuïteitsplannen en voorbereidingen die toereikend zijn om korte geïsoleerde gebeurtenissen op te vangen zouden in geval van een aanhoudende pandemie ontoereikend kunnen blijken. DNB verwacht dat instellingen dit risico hebben onderkend, de impact hiervan hebben geanalyseerd en daar waar nodig aanvullende maatregelen treffen. DNB heeft aangegeven dat zij ten aanzien van het business continuity management van de onder haar toezicht staande instellingen verwacht dat invulling wordt gegeven aan zes onderwerpen:
 1. proactief volgen van de ontwikkelingen rondom een mogelijke pandemie;
 2. in kaart brengen en analyseren van de mogelijke gevolgen voor de instelling van een (griep)pandemie (expliciete impact analyse);
 3. beoordelen van bestaande business continuity plannen (BCPs) op toereikendheid, waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijke operationele gevolgen van een pandemie (onder andere 30% of zelfs meer afwezigheid van personeel);
 4. expliciet meenemen van het pandemiescenario in de teststrategie van de continuïteitsplannen;
 5. rekening houden met veranderend gedrag en voorkeuren van klanten en personeel; en
 6. vergewissen dat, daar waar gebruik wordt gemaakt van externe dienstverleners en/of kritische leveranciers, deze toereikende maatregelen hebben getroffen en voldoende voorbereid zijn op een pandemie (de afhankelijkheid van alle uitbestedingspartners dient inzichtelijk te zijn en maatregelen toereikend).

ECB – toezichtsmaatregelen

In verband met het uitbreken van het coronavirus heeft de Europese Centrale Bank (ECB) toezichtmaatregelen genomen waarmee de kapitaal- en operationele eisen worden verlicht, zodat de direct onder ECB-toezicht staande banken hun rol als financier van de reële economie kunnen voortzetten.

EBA – mededeling

De Europese Bankautoriteit (EBA) heeft meegedeeld dat zij de volgende maatregelen neemt om de impact van COVID-19 op de Europese bankensector zo veel mogelijk te mitigeren:
 • de EU-brede stresstest wordt uitgesteld tot 2021 zodat de banken voorrang kunnen geven aan operationele continuïteit;
 • de bevoegde autoriteiten, waar nodig, zouden volledig gebruik moeten maken van flexibiliteit in bestaande regelgeving.

ESMA – aanbeveling voor deelnemers aan de financiële markten

De European Securities and Markets Authority (ESMA) monitort, samen met de nationale bevoegde autoriteiten, nauwgezet de situatie met betrekking tot de voortdurende impact van de COVID-19 uitbraak op de financiële markten in de EU. Na bespreking in de Board of Supervisors heeft ESMA de volgende aanbevelingen gedaan:
 • business continuity planning: alle financiële marktpartijen dienen gereed te zijn om hun noodplannen toe te passen, inclusief de inzet van maatregelen voor de bedrijfscontinuïteit;
 • market disclosure: uitgevende instellingen dienen zo spoedig mogelijk significante informatie met betrekking tot de impact van COVID-19 op de kernonderdelen van hun bedrijfsmodel, vooruitzichten en financiële informatie openbaar te maken overeenkomstig de Verordening Marktmisbruik;
 • financial reporting: uitgevende instellingen zullen transparantie betrachten met betrekking tot de actuele en potentiële impact van COVID-19, voor zover mogelijk gebaseerd op zowel kwalitatieve als kwantitatieve beoordelingen van hun activiteiten, financiële positie en economische prestaties, in hun 2019 jaarverslag of, als deze al is gepubliceerd, in hun tussentijdse financiële verslaggeving; en
 • fund management: asset managers dienen de vereisten voor risicomanagement toe te passen en overeenkomstig te reageren.

 • ESMA – drempel meldingsplicht short sell positie

  In het licht van de ontwikkelingen op de Europese effectenmarkten hebben de Europese beurstoezichthouders, na overleg in ESMA-verband, besloten de drempel van de meldingsplicht van een short sell positie voor de duur van drie maanden te verlagen van 0,2% naar 0,1%.

  FCA – persverklaring

  De Financial Conduct Authority ("FCA") heeft aangegeven de situatie met betrekking tot het coronavirus nauwlettend te monitoren. De FCA staat klaar om de noodzakelijke stappen te nemen om zeker te stellen dat cliënten worden beschermd en dat markten goed blijven functioneren. Daartoe wordt nauw samengewerkt met de regering, de Bank of England, de Payment Systems Regulator en ondernemingen.

  Verzekeringsvraagstukken

  Het Verbond van Verzekeraars houdt een website actueel waarop de meest gestelde vragen rond de uitbraak van het coronavirus worden beantwoord. De ontwikkelingen roepen ook nieuwe verzekeringsvraagstukken op. In overleg met het Verbond bundelt Adfiz deze vragen op haar website om ze met het Verbond te bespreken.

  Eiopa – kernboodschappen in verband met coronavirus

  De Europese koepel van toezichthouders op het pensioen- en verzekeringswezen Eiopa heeft een aantal kernboodschappen geformuleerd rondom de coronacrisis:
  • voldoende buffers: verzekeraars beschikken over voldoende buffers om de coronacrisis te kunnen doorstaan. De Solvency II regels zijn daarvoor robuust genoeg. In extreme situaties kan trapsgewijs worden ingegrepen, onder meer door verzekeraars meer tijd te geven de financiën op orde te brengen;
  • prudent dividend- en beloningsbeleid: Verzekeraars moeten desondanks voorzichtig omgaan met hun kapitaalpositie en met de bescherming van verzekerden door een prudent dividend- en beloningsbeleid te hanteren. In dit kader beveelt Eiopa met name aan terughoudend te zijn in het uitkeren van variabele beloningen als bonussen;
  • waarborgen van continue dienstverlening: Verzekeraars moeten tot slot de noodzakelijke stappen nemen om de voortgang van werkzaamheden te verzekeren, zodat de dienstverlening is gewaarborgd. Om de druk te verlichten pleit Eiopa ervoor dat nationale toezichthouders flexibel omgaan met deadlines voor het inleveren van jaarverslagen door verzekeraars. Eiopa zelf zal voorlopig alleen essentiële informatieverzoeken doen bij verzekeraars en pensioenfondsen. Zo wordt de deadline voor een impactonderzoek ten behoeve van de Solvency II-evaluatie verlengd van 1 april naar 1 juni.
Written by:
Berry van Wijk

Key Contact

Rotterdam
Advocaat | Partner
+31 10 217 24 29
+31 6 5184 5344
Roel Theissen

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel
+31 20 605 61 05
+31 6 8234 6438