免责声明

Disclaimer

Disclaimer

Oktober 2017

(1) Deze algemene voorwaarden voor gebruik ("gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op het gebruik van iedere website (de "website") van Houthoff en haar dochtermaatschappijen ("Houthoff") en op de verstrekking van informatie of het doen van aanbevelingen (de "Informatie") op of middels de website.

Gebruiksvoorwaarden

(2) Op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de Website zijn van toepassing de algemene voorwaarden van Houthoff die op verzoek worden toegezonden en te vinden zijn op de website onder 'onze voorwaarden'. Ga direct naar onze algemene voorwaarden.

(3) Informatie wordt alleen verstrekt bij wege van algemene informatieverschaffing. Verstrekking van de Informatie is niet bedoeld als juridisch advies. Gebruikers dienen niet af te gaan op de Informatie zonder juridisch advies te vragen.

(4) Houthoff aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

  • schade in verband met het gebruik van de website en de Informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van (i) de Informatie, (ii) informatie op of via een website waarnaar op de Website verwezen wordt, of (iii) informatie van of via een website die naar een website verwijst.

  • informatie, die zonder voorafgaand overleg met ons op de website wordt geplaatst

De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voorzover schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van Houthoff.

Auteursrecht en merkenrecht

(5) Houthoff is, behoudens voor zo ver anders vermeld, de eigenaar of houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de Informatie, het auteursrecht daaronder begrepen.

(6) Toestemming wordt verleend kennis te nemen van de website en de Informatie en daarvan kopieën voor persoonlijk gebruik te maken, daaronder begrepen het opslaan, printen, reproduceren en distribueren van informatie, mits de informatie niet gewijzigd wordt en de verwijzing naar deze gebruiksvoorwaarden en de algemene voorwaarden bij die kopie zijn opgenomen. Ieder ander gebruik van de Website en de Informatie, daaronder ook begrepen het creëren van links (hypertext links en deep links) is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Houthoff niet toegestaan.

(7) "Houthoff Buruma" en "Houthoff" zijn geregistreerde handelsmerken van Houthoff.

Algemeen

(8) Deze gebruiksvoorwaarden zijn in de Nederlandse en in Engelse taal beschikbaar. Ingeval van geschil over de inhoud en strekking van deze gebruiksvoorwaarden, zal uitsluitend de Nederlandse tekst en de betekenis daarvan in het Nederlands rechtsgebied bindend zijn.