News Update Tax

Internetconsultatie wet kwalificatiebeleid van rechtsvormen
15 april 2021
15 april 2021

Het Ministerie van Financiën is op 29 maart 2021 een internetconsultatie gestart met de Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen ("Wetsvoorstel"). Aanleiding voor het Wetsvoorstel is de bestrijding van internationale mismatches die onder het huidige kwalificatiebeleid voor commanditaire vennootschappen ("cv's") en fondsen voor gemene rekening ("fgr") kunnen ontstaan. Uiterlijk tot 26 april 2021 kunnen belanghebbenden commentaar geven op het consultatiedocument.

INHOUD VAN HET WETSVOORSTEL

Met ingang van 1 januari 2022 worden alle commanditaire vennootschappen fiscaal transparant en dus niet meer zelfstandig belastingplichtig. Fgr's worden slechts onder beperkte omstandigheden zelfstandig belastingplichtig. Naar buitenlands recht opgerichte lichamen, die inwoner zijn van Nederland, waarvan de rechtsvorm niet vergelijkbaar is met Nederlandse lichamen worden zelfstandig belastingplichtig. Daarnaast zal Nederland de fiscale kwalificatie van de oprichtingsstaat volgen voor in het buitenland gevestigde buitenlandse rechtsvormen, die niet vergelijkbaar zijn met Nederlandse rechtsvormen.

Huidig recht
Open cv's en open fgr's zijn op dit moment zelfstandig belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en inhoudingsplichtige voor dividendbelastingdoeleinden en de bronbelasting op rente- en royaltybetalingen. Een besloten cv of besloten fgr is fiscaal transparant. Een cv wordt als besloten aangemerkt indien wordt voldaan aan het toestemmingsvereiste. Dit houdt in dat toetreding of vervanging van een commanditaire vennoot slechts kan plaatsvinden na toestemming van alle vennoten. Een fgr wordt als besloten aangemerkt indien (i) aan het toestemmingsvereiste wordt voldaan, of (ii) vervreemding uitsluitend kan plaatsvinden aan het fgr zelf ("inkoopvariant") of aan bloed of aanverwanten in rechte linie.

Aanpassing kwalificatie cv
Open cv's zijn vanaf 1 januari 2022 niet meer zelfstanding belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en de inhoudingsplicht voor de dividendbelasting en de bronbelasting van de open cv vervalt. Het toestemmingsvereiste komt te vervallen. Dit geldt ook voor buitenlandse cv-achtigen.

Aanpassing kwalificatie fgr
Ook voor het fgr komt het toestemmingsvereiste te vervallen en wordt de inkoopvariant aangepast. De fgr wordt onder het Wetsvoorstel gekwalificeerd als open (zelfstandig belastingplichtig) indien aan de volgende eisen wordt voldaan:
 • het fgr brengt vermogen bijeen tegen uitreiking van bewijzen van deelgerechtigdheid om dit vermogen collectief te beleggen; en
 • I – de bewijzen in het fgr worden verhandeld op een gereglementeerde markt als in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een daarmee vergelijkbaar handelsplatform; of
  II – het fgr heeft de verplichting om met regelmaat op verzoek van de deelgerechtigden de bewijzen van deelgerechtigdheid in te kopen of terug te betalen ten laste van de activa van het fgr.

Een fgr ten beheer van vermogen voor een groep familieleden (familiefonds) is uitgesloten van zelfstandige belastingplicht op grond van het voorstel.

Kwalificatie buitenlandse lichamen
Op basis van het huidige kwalificatiebeleid worden buitenlandse entiteiten vergeleken met open en besloten cv's (de zogenoemde rechtsvormvergelijkingsmethode). Indien de buitenlandse rechtsvorm vergelijkbaar is met een besloten cv wordt deze als transparant aangemerkt. Is deze rechtsvorm vergelijkbaar met een open cv dan kwalificeert deze als non-transparant. Op basis van het Wetsvoorstel zullen alle buitenlandse rechtsvormen die vergelijkbaar zijn met cv's vanaf 1 januari 2022 transparant worden. Het wetsvoorstel introduceert twee aanvullende methodes naast de rechtsvormvergelijkingsmethode voor buitenlandse rechtsvormen die niet vergelijkbaar zijn met Nederlandse rechtsvormen:
 • De symmetrische methode houdt in dat Nederland de behandeling voor de winstbelasting in de staat van oprichting van het buitenlands lichaam volgt voor de vennootschapsbelasting. Deze methode geldt voor situaties waarin het Nederlandse recht geen vergelijkbare rechtsvorm kent en waarin een naar buitenlands recht opgericht en in buitenland gevestigd lichaam een belang houdt in een Nederlandse vennootschapsbelastingplichtige. Deze geldt ook in de spiegelbeeldsituatie waarin een Nederlandse vennootschapsbelastingplichtige een belang houdt in een naar buitenlands recht opgericht lichaam dat in het buitenland is gevestigd.
 • De vaste methode geldt voor naar buitenlands recht opgerichte lichamen die in Nederland zijn gevestigd en niet vergelijkbaar zijn met naar Nederlands recht opgerichte lichamen. De vaste methode heeft tot gevolg dat indien het lichaam in kwestie niet vergelijkbaar is met een Nederlands lichaam, dit lichaam altijd wordt aangemerkt als binnenlands belastingplichtige voor de vennootschapsbelasting.

OVERGANGSRECHT VOOR CV'S

Op grond van het Wetsvoorstel worden alle vennoten (zowel commanditair als beherend) van een cv vanaf 1 januari 2022 rechtstreeks voor hun aandeel in de resultaten van de cv in de heffing van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting betrokken. Dat heeft de volgende gevolgen:
 • De open cv wordt geacht op het moment direct voorafgaand aan de beëindiging van haar belastingplicht al haar vermogensbestanddelen te hebben overgedragen aan haar vennoten tegen de waarde in het economisch verkeer. Op hetzelfde moment wordt de cv geacht te zijn opgehouden in Nederland belastbare winst te genieten. Dit resulteert in een verplichte eindafrekening over alle aanwezige stille reserves, fiscale reserves en goodwill van de open cv.
 • Vanaf het moment dat de open cv niet langer belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting worden de bezittingen en schulden van de open cv naar rato van ieders gerechtigheid toegerekend aan de commanditaire vennoten. In dat kader bevat het wetsvoorstel de fictie dat op het moment direct voorafgaand aan de beëindiging van de vennootschapsbelastingplicht van de open cv, de commanditaire vennoot zijn aandeel in die cv heeft vervreemd tegen waarde in het economisch verkeer.

Om zoveel mogelijk te voorkomen dat het voorstel een directe belastingheffing van de cv of haar participanten tot gevolg heeft, zijn op basis van overgangsrecht de volgende faciliteiten voorgesteld:
 1. Doorschuiffaciliteit: onder bepaalde voorwaarden worden de fiscale claims op de stille reserves, fiscale reserves en goodwill overgenomen door de commanditaire vennoten mits zij onderworpen zijn aan een belasting naar de winst voor lichamen. Zodoende vindt niet direct een eindafrekening plaats. Vereist is dat alle partijen (de open cv en de commanditaire vennoten) in een EU of EER-staat zijn gevestigd, daarnaast gelden een aantal voorwaarden ter verzekering van de heffing en inning.
 2. Aandelenfusie: de commanditaire vennoten kunnen hun aandelen in de cv in een nieuwe in de EU of EER-staat gevestigde houdstervennootschap storten tegen uitreiking van nieuwe aandelen in die vennootschap. Het aandeel in de houdstervennootschap dient voor dezelfde waarde opgenomen te worden als het aandeel in de open cv op het moment voorafgaand aan de aandelenfusie.
 3. Gespreide betaling in tien jaar: als de faciliteiten onder (1) en (2) geen uitsluitsel bieden, wordt de mogelijkheid geboden om de belastingschuld zonder rente in tien gelijke termijnen (jaarlijks) af te lossen.
 4. Doorschuiffaciliteit bij terbeschikkingstellingsituaties: de commanditaire vennoten kunnen de fiscale claims op een aan de open cv ter beschikking gesteld vermogensbestanddeel doorschuiven naar de onderneming waaruit de commanditaire vennoten voortaan winst uit onderneming genieten.

Voor het fgr is geen overgangsrecht voorgesteld.
Written by:
Sylvia Dikmans

Key Contact

Amsterdam
Tax Lawyer | Partner
+31 20 605 69 33
+31 6 4316 3074