Zorg

Minister van VWS dreigt met lagere vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg

News Update Zorg | Week 46
14 november 2018

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ("VWS") aangegeven maatregelen te nemen als het aandeel niet-gecontracteerde zorg niet daalt. De reden hiervoor is dat het kabinet het onwenselijk acht dat het aandeel niet-gecontracteerde zorg, met name in de wijkverpleging en de geestelijke gezondheidszorg, de laatste jaren toeneemt. De minister stelt dat dit een belemmering vormt voor goede betaalbare zorg. Niet-gecontracteerde zorg leidt immers tot hogere zorgkosten - en dus op termijn tot hogere premies - en ondoelmatigheid. Dit leidt weer tot een oneerlijke verdeling van het beschikbare zorgpersoneel over cliënten. En dat terwijl de werkdruk door veel zorgpersoneel als hoog wordt ervaren en de krapte op de arbeidsmarkt een van de grootste vraagstukken van het moment is, aldus de minister.

Een van de maatregelen is een wetswijziging die de overheid de mogelijkheid biedt om voor bepaalde (deel) sectoren de hoogte van de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg in (nadere) regelgeving vast te leggen en deze dus niet langer over te laten aan verzekeraars en de daarover ontstane jurisprudentie. Wel zal het kabinet borgen dat de hoogte van de vergoeding niet zo laag wordt vastgesteld dat deze een hinderpaal is voor verzekerden om gebruik te maken van niet-gecontracteerde zorg. Een andere maatregel is het beter verankeren van mogelijkheden die zorgverzekeraars tot hun beschikking hebben om het zorgaanbieders lastiger te maken om niet-gecontracteerde zorg te leveren – cessieverbod, de betaalovereenkomst en het machtigingsvereiste – in de wetgeving. Naast het pakket aan maatregelen zijn er afspraken gemaakt over het vergroten van de transparantie voor verzekerden en het verbeteren van de rechtmatigheid en kwaliteit van bestaande en nieuwe aanbieders.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 46. 

Monitoring wetsvoorstellen Zorg

Op onze website vindt u een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Zo heeft u een volledig en actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de zorg.

Klik hier voor de monitoring wetsvoorstellen Zorg. 

 

Written by:
Marry de Gaay Fortman

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 65
+31 6 5375 8942
Weyer VerLoren van Themaat

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 83
+31 6 5365 5833