Wet toekomst pensioenen

Wet toekomst pensioenen

Op de valreep is op dinsdag 30 mei 2023 de Wet toekomst pensioenen aangenomen in de Eerste Kamer. Per 1 juli 2023 is de wet in werking getreden. Onderstaande punten zijn kort samengevat de hoofdpunten van de wet. 

Wijzigen bestaande pensioenregeling

Werkgevers en pensioenuitvoerders krijgen tot 1 januari 2028 de tijd om hun bestaande pensioenregeling te wijzigen in een van de volgende typen pensioenregelingen: solidaire premieovereenkomst, flexibele premieovereenkomst of premie-uitkeringsovereenkomst.

Beleggings-default 

Ook moet gekozen worden voor een beleggings-default, afhankelijk van de keuze voor een vaste of variabele pensioenuitkering. 

Vlakke premie

De premie moet een vlakke premie zijn met een maximum van 30% van de pensioengrondslag (pensioengevend salaris minus een AOW-franchise). 

Compensatie 

Compensatie wegens afschaffing van de doorsneepremie mag worden verleend tot 2037 als extra pensioenaanspraak (maximaal 3%). Ook nieuwe werknemers hebben hier recht op. Compensatie via het salaris of om een andere reden mag ook na 2037 toegekend worden en mag gelden voor alleen de reeds in dienst zijnde werknemers.

Overgangsrecht

Voor bestaande beschikbare premieregelingen (defined contribution regelingen) die een met de leeftijd stijgende premiestaffel kennen, mag gebruik gemaakt worden van overgangsrecht. Dat overgangsrecht betreft alleen het handhaven van de premiestaffel (in plaats van een vlakke premie). Deze premiestaffel mag ook na 2028 gehandhaafd blijven, maar vanaf dat moment mogen er geen nieuwe deelnemers meer instromen. Overigens dient de pensioenregeling te voldoen aan de nieuwe wet. Het nabestaandenpensioen dient bijvoorbeeld op risicobasis verzekerd te zijn en maximaal 50% van het salaris te bedragen (nu meestal 70% van het ouderdomspensioen). Voor nieuwe werknemers die gaan deelnemen met ingang van 2028 moet sowieso een geheel nieuwe pensioenregeling ingevoerd worden.

Wet toekomst pensioenen voor werkgevers

De wijzigingen voortvloeiend uit de nieuwe pensioenwet hebben impact op elke werkgever met een pensioenregeling. Alle bestaande pensioenregelingen moeten uiteindelijk worden aangepast.

In bijgaande Q&A beantwoorden onze pensioenspecialisten Roland de Greef en Anouk Boutens tien vragen over het wetsvoorstel "Wet toekomst pensioenen" en de gevolgen voor werkgevers.

Wet toekomst pensioenen voor pensioenuitvoerders

Voor pensioenfondsen, verzekeraars en PPIs hebben wij eveneens een overzicht opgesteld met nuttige informatie.

Publicaties

View more View less