hoge raad

News Update Hoge Raad | Week 50

Aanvrager vernietigd faillissement alleen aansprakelijk bij misbruik
11 December 2020
11 november 2020

Civiel

Aanvrager vernietigd faillissement alleen aansprakelijk bij misbruik
Een failliet komt met succes op tegen zijn faillietverklaring. Hij stelt vervolgens de aanvrager aansprakelijk voor de door het faillissement ontstane schade. De HR oordeelt dat de aanvrager van een faillissement alleen aansprakelijk is voor een faillissement dat op een rechtsmiddel wordt vernietigd, indien hij wist of behoorde te weten dat geen grond bestond voor het uitspreken daarvan dan wel hij anderszins met de aanvraag misbruik van bevoegdheid heeft gemaakt. Het geval kan volgens de Hoge Raad niet op een lijn worden gesteld met aansprakelijkheid voor onrechtmatig beslag (na afwijzing van de vordering waarvoor beslag is gelegd) of voor onrechtmatige executie (na vernietiging van de geëxecuteerde uitspraak). Het uitspreken van een faillissement is immers geen rechtsuitoefening door de aanvrager, maar een beslissing van de rechter ten behoeve van allen die bij het vermogen van de schuldenaar belang hebben (art. 1 lid 1 Fw).

ECLI:NL:HR:2020:2004

Civiel

Alleen rechtsbescherming bij nationale rechter tegen onrechtmatige staatssteun bij concrete beïnvloeding
Stichting Karmedia heeft onder meer ten doel het doen van onderzoek naar onrechtmatige overheidshandelingen. Karmedia heeft in een bodemprocedure tegen de Gemeente Rotterdam een verklaring voor recht gevorderd dat bij de ontwikkeling van de Markthal sprake is van onrechtmatige steunmaatregelen in de zin van art. 107 VWEU. Daarnaast heeft Karmedia verzocht een voorlopig getuigenverhoor te bevelen om duidelijkheid te verkrijgen over de feitelijke toedracht. De HR stelt voorop dat het Unierecht eist dat een justitiabele wiens situatie door de steun concreet dreigt te worden beïnvloed zich op de rechtsbescherming tegen onrechtmatige staatsteun kan beroepen bij de nationale rechter. Volgens de HR heeft het hof Karmedia's verzoek in dit licht kunnen afwijzen op grond dat Karmedia zich opstelt als behartiger van het algemeen belang en dat haar doelstelling de reikwijdte van de rechtsbescherming tegen onrechtmatige staatsteun ver te buiten gaat.

ECLI:NL:HR:2020:2007

Fiscaal

Beschikking onverbindend wegens irreële grondslag?
Een Nederlandse vennootschap heeft een ten tijde van een superdividend een cum/ex-transactie verricht met callopties. Als gevolg van een lacune in Duitse wetgeving heeft de vennootschap hiermee een voordeel behaald ter hoogte van de dividendbelasting die in Duitsland niet afgedragen hoefde te worden. De HR oordeelt, op basis van het Falconsarrest, dat de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing is op voor- en nadelen uit hoofde van een calloptie, indien de schrijver van die optie ten tijde van het sluiten van de optieovereenkomst niet beschikt over de onderliggende aandelen die bij uitoefening van de calloptie geleverd zouden moeten worden. Voorts oordeelt de HR dat het voordeel dat de vennootschap heeft genoten, is veroorzaakt door de toepassing van de Duitse wetgeving en niet zijn oorsprong vindt in de waardeontwikkeling van de aandelen. De deelnemingsvrijstelling is daarom niet van toepassing.

ECLI:NL:HR:2020:1988

Meld u aan voor de News Update Hoge Raad
Written by:

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 11
+31 6 2025 0758