employment

News Update Employment

Vanaf 1 juli 2021 wijziging aanbod vaste arbeidsomvang oproepkracht
20 april 2021
20 april 2021

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) op 1 januari 2020 is de werkgever verplicht om de werknemer na een oproepovereenkomst van 12 maanden een schriftelijk aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang die gelijk is aan het gemiddelde aantal uren waarvoor de werknemer in de afgelopen 12 maanden is opgeroepen. Het doel hiervan was om de positie van oproepkrachten te versterken en hun meer zekerheid te bieden.

Als de oproepkracht het aanbod van de werkgever accepteert is er niet langer sprake van een oproepovereenkomst, maar van een arbeidsovereenkomst. Aanvaardt de oproepkracht het aanbod niet, dan wordt de oproepovereenkomst voortgezet.

Na inwerkingtreding van de WAB is gebleken dat deze bepaling niet duidelijk is, omdat er niets wordt geregeld over de ingangsdatum van de vaste arbeidsduur.

Hierdoor kunnen ongewenste situaties ontstaan waarin bijvoorbeeld acceptatie van het aanbod door de werknemer uitblijft waardoor geen duidelijkheid is over in welke vorm de overeenkomst zal worden voortgezet: als oproepovereenkomst of als arbeidsovereenkomst. Een andere ongewenste situatie die kan ontstaan is als de werkgever in het aanbod een ingangsdatum opneemt die een lange periode na het aanbod ligt.

Per 1 juli 2021 volgt een wijziging van de wetgeving waardoor het volgende wordt geregeld.
  • De werknemer moet het aanbod voor een vaste arbeidsomvang binnen een maand accepteren. Op grond van de huidige wetgeving heeft de werknemer een bedenktijd van ten minste een maand.
  • Als de werknemer het aanbod heeft geaccepteerd, moet de vaste arbeidsomvang uiterlijk ingaan op de eerste dag van de vijftiende maand van de arbeidsovereenkomst (uiterlijk na twee maanden nadat de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd). Eerder mag wel, maar later niet meer.

Bedenktijd voor beursvennootschappen

De Eerste Kamer heeft een wet aangenomen op grond waarvan beursvennootschappen een bedenktijd van maximaal 250 dagen kunnen inroepen.

Het bestuur van een beursvennootschap kan gebruik maken van de bedenktijd wanneer:
  • activistische (op korte termijn belang gerichte) aandeelhouders vragen om ontslag van bestuurders of commissarissen als niet wordt ingegaan op hun ideeën met betrekking tot de strategie van de vennootschap; of
  • een vijandig overnamebod wordt gedaan én er sprake is van een wezenlijke strijd met het belang van de vennootschap

In dergelijke situaties kan de zorgvuldige afweging van het beleid van de vennootschap onder druk komen te staan.

De "Wet inroepen bedenktijd door bestuur van een beursvennootschap" geeft het bestuur van de vennootschap meer tijd en gelegenheid voor een zorgvuldige afweging van de belangen van de vennootschap en al haar stakeholders, zoals aandeelhouders, de ondernemingsraad en leveranciers.

Doordat de aandeelhouders tijdens de bedenktijd geen gebruik kunnen maken van hun bevoegdheid om (voor te stellen) bestuurders of commissarissen te benoemen, schorsen of ontslaan, wordt deze manier van (indirect) invloed uitoefenen op de strategie, tijdelijk buitenspel gezet.

Om tijdens de bedenktijd wel de mogelijkheid open te houden om een frauderende bestuurder te ontslaan of een nieuwe bestuurder te kunnen benoemen indien bijvoorbeeld plotseling een vacature ontstaat, is bepaald dat de opschorting van bevoegdheden niet plaatsvindt indien het voorstel tot benoeming, schorsing of ontslag op de agenda is geplaatst door het bestuur van de vennootschap.

De wet voorziet in verschillende waarborgen om te voorkomen dat de bedenktijd wordt misbruikt. Een bestuur dat gebruik wil maken van de bedenktijd heeft daarvoor voorafgaande goedkeuring nodig van de raad van commissarissen, en er moet sprake zijn van een wezenlijke strijd met het belang van de vennootschap. Het gaat dan om zodanige situatie dat de continuïteit, onafhankelijkheid of identiteit of van de vennootschap op het spel staat. Daarnaast kunnen aandeelhouders die agenderingsrecht hebben de Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam verzoeken om beëindiging van de bedenktijd. In de regel zijn dit de aandeelhouders met een belang van ten minste 3%, maar vooral bij grote beursvennootschapen kan hiervan in de statuten zijn afgeweken.

De Eerste Kamer was tijdens de behandeling van het wetsvoorstel heel kritisch. Het vennootschapsrecht zou al voldoende waarborgen bieden om aandeelhouders op afstand te houden, het zou slecht zijn voor Nederland als vestigingsplaats en het zou slechts nuttig zijn voor een zeer klein aantal beursvennootschappen. Ondanks deze kritiek heeft de Eerste Kamer de wet aangenomen. Het besluit tot inwerkingtreding is nog niet gepubliceerd, maar de wet moet op 1 mei 2021 inwerkingtreden.

NOW-actualiteiten

Verlengde openstelling aanvraagtijdvak voor de subsidievaststelling NOW 1
Vanaf 7 oktober 2020 is het aanvraagtijdvak voor de subsidievaststelling voor NOW 1 geopend en kunnen werkgevers een aanvraag indienen om hun NOW-subsidie definitief vast te laten stellen. Afhankelijk van het ontvangen voorschotbedrag en het definitieve subsidiebedrag is een aanvullende derden- of accountantsverklaring nodig. Het aanvraagloket zou aanvankelijk sluiten op 23 maart 2021 (voor aanvragen zonder verklaring of met derdenverklaring) of op 29 juni 2021 (voor aanvragen met een accountantsverklaring). Zie hierover ook onze News Update van 25 januari jl. voor meer informatie.

Inmiddels is bekend gemaakt dat het aanvraagtijdvak voor de subsidievaststelling voor de NOW 1 langer wordt opengesteld, tot en met 31 oktober 2021. Dit geldt voor alle werkgevers, ook als er geen accountantsverklaring is vereist.

Geen verlaging naar eenmaal dagloon
Verder heeft demissionair Minister Koolmees van SZW laten weten dat het maximum SV-loonbedrag in de NOW niet zal worden verlaagd. Aanvankelijk zou vanaf april 2021 de maximale vergoeding omlaaggaan naar één keer het dagloon nl. EUR 4845. Met de uitbreiding van het steun- en herstelpakket is dit teruggedraaid. De maximale vergoeding blijft gebaseerd op tweemaal het dagloon.

Written by:

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Managing Partner
+31 20 605 61 86
+31 6 5373 9632

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 49
+31 6 5184 5347