employment

News Update Employment

Verlenging van de NOW-regeling vanaf 1 oktober 2020: NOW 3.0
31 augustus 2020
31 augustus 2020

Het kabinet heeft op 28 augustus 2020 bekend gemaakt dat per 1 oktober 2020 de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt verlengd.

NOW 3.0 kent drie tijdvakken van ieder drie maanden en eindigt op 1 juli 2021.

De tegemoetkoming zal vanaf het tweede tijdvak worden verlaagd. In het eerste tijdvak - vanaf 1 oktober 2020 - komen bedrijven met een omzetdaling van ten minste 20% in aanmerking voor steun. Vanaf 1 januari 2021 is de NOW toegankelijk voor bedrijven die 30% of meer omzetverlies lijden.

Het percentage dat de werkgever kan krijgen als tegemoetkoming in de loonkosten zal per tijdvak langzaam worden afgebouwd. In het eerste tijdvak bedraagt het maximale vergoedingspercentage 80%, in het tweede tijdvak 70% en in het derde tijdvak 60%.

Tegenover de afbouw van de tegemoetkoming, staat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie. Dit betekent dat er geen korting zal worden toegepast als sprake is van bedrijfseconomisch ontslag.

Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in tijdvak 1 en tijdvak 2 gelijk zijn aan de NOW 1.0 en 2.0, namelijk maximaal 2 keer het dagloon (€ 9.538 per maand). In het derde tijdvak zal dit worden verlaagd naar maximaal 1 keer het dagloon.

Ongewijzigd blijven de inspanningsverplichting gericht op scholing, het verbod op het uitkeren van dividenden en bonusuitkeringen en de forfaitaire opslag van 40 % voor de werkgeverslasten, zoals vakantiegeld en pensioenpremies. Net als in de NOW 1.0 en 2.0., ontvangt een werkgever na de aanvraag een voorschot van 80% van het subsidiebedrag en bij de vaststelling van het definitieve subsidiebedrag de overige 20%.

De verwachting is dat het eerste aanvraagtijdvak per 16 november 2020 zal worden geopend en dat met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2020 een aanvraag ingediend kan worden voor het eerste tijdvak.

Een werkgever kan per tijdvak besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als een werkgever geen aanspraak heeft gemaakt op de NOW 1.0 of 2.0, kan de werkgever gebruik maken van NOW 3.0.

De precieze voorwaarden van NOW 3.0 worden op dit moment nader uitgewerkt en zullen uiterlijk 1 oktober 2020 bekend worden gemaakt. Wij houden u op de hoogte.

Zie voor meer informatie over de NOW de website van de Rijksoverheid.
Written by:

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Managing Partner
+31 20 605 61 86
+31 6 5373 9632