employment

News Update Employment

Update 5 mei 2020: Noodmaatregelenpakket voor werkgevers
06 mei 2020
6 mei 2020

Minister Koolmees heeft in een kamerbrief van 22 april 2020 een aantal wijzigingen aangekondigd om de NOW-regeling beter te laten aansluiten op de praktijk.

Toepassing van de NOW bij concerns

In de huidige NOW-regeling is het uitgangspunt dat bij een concern de omzetdaling van het gehele concern de basis vormt voor de berekening van de NOW-subsidie.

In de praktijk kan het echter zo zijn dat in een concern bij een bepaalde werkmaatschappij de omzet met meer dan 20% daalt, terwijl de activiteiten van de andere werkmaatschappijen van het concern wel doorlopen (of zelfs beter draaien) en op concernniveau daarom geen sprake is van een omzetdaling van ten minste 20%. De werkmaatschappijen van een concern kunnen niet individueel een beroep op de regeling doen. Als er dan geen interne solidariteit tussen de werkmaatschappijen en/of onderdelen binnen het concern is, dan kan dit tot ertoe leiden dat de individuele werkmaatschappij toch overgaat tot ontslag.

Op verzoek van onder meer de Stichting van de Arbeid, het bedrijfsleven en de vakbonden maakt de Minister het voor concerns met minder dan 20% omzetverlies mogelijk dat ook een individuele werkmaatschappij binnen het concern de NOW-subsidie kunnen aanvragen op basis van de omzetdaling van de betreffende werkmaatschappij. De werkmaatschappij moet een eigen rechtspersoonlijkheid hebben. Onderdelen van rechtspersonen, zoals een autonoom aan het economisch verkeer deelnemend onderdeel, een vestiging of een business unit komen niet in aanmerking.

Aan deze versoepeling worden extra voorwaarden verbonden:
  • Concerns, waarvan de werkmaatschappij een beroep doet op de regeling, moeten verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen terug te kopen tot en met de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld;
  • Een werkmaatschappij met 20 of meer werknemers sluit een akkoord met vakbonden over werkbehoud bij de werkmaatschappij. Bij werkmaatschappijen met minder dan 20 werknemers volstaat akkoord van een vertegenwoordiging van werknemers. Daardoor zijn er garanties dat gebruik van deze uitzondering daadwerkelijk noodzakelijk is voor werkbehoud binnen de concerns;
  • Er mag geen personeels-bv binnen het concern aanwezig zijn. Bij dergelijke concerns zal altijd worden uitgaan van de omzetdaling op concernniveau. Op dat niveau komen de omzet(daling) en de inzet van het personeel immers samen.

In de standaarden voor accountants zullen aanvullende controlewaarborgen nader worden uitgewerkt.

De wijziging van de NOW-regeling zal in de loop van volgende week worden gepubliceerd. Vanaf inwerkingtreding van de wijziging kunnen aanvragers op grond van deze bijzondere mogelijkheid een aanvraag bij het UWV indienen.

Flexwerkers en seizoenswerk

Koolmees geeft in zijn brief aan dat zijn Ministerie de mogelijkheden voor een aanvullend vangnet voor flexwerkers en een aparte regeling voor seizoenswerk verkent.

In een aantal urgente gevallen die op bijzondere wijze aan het seizoen gebonden zijn, zoals de sierteelt en de culturele sector, is al een aantal specifieke maatregelen getroffen door aan te sluiten bij bestaande gegevens of subsidiestromen.

Overwerk en premiedifferentiatie

Sinds 1 januari betalen werkgevers onder de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. In het verlengde daarvan is in het Besluit Wfsv opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. De bepaling dat voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt de hoge WW-premie moet worden afdragen wordt voor 2020 voor alle werkgevers opgeschort.

Werktijdverkorting en tewerkstellingsvergunningen

Een groep werkgevers heeft in verband met Corona werktijdverkorting (WTV) op grond van de (inmiddels vervallen) WTV-regeling heeft gekregen. Dit kan een probleem opleveren als de minimale hoogte van het salaris een voorwaarde is waaronder dat een derdelander in Nederland zonder tewerkstellingsvergunning of gecombineerde vergunning arbeid mag verrichten, bijvoorbeeld bij een kennismigrant. De Inspectie Sociale zaken en Werkgelegenheid heeft aangegeven dat in deze situaties tijdelijk niet wetsconform zal worden gehandhaafd.

Update 5 mei 2020

De wijziging van de NOW-regeling is op 5 mei 2020 inwerking getreden.

Ten opzichte van de kamerbrief van 22 april jl. is nog een wijziging aangebracht in de voorwaarde dat er geen personeels-bv binnen het concern mag zijn.
Door toe te voegen dat de rechtspersoon of vennootschap geen bedrijfsmatige activiteiten heeft die voor meer dan de helft bestaan uit het binnen de groep ter beschikking stellen van arbeidskrachten, wordt verduidelijkt dat een personeels-bv voor bijvoorbeeld het management geen NOW mag aanvragen. De andere werkmaatschappijen kunnen echter wel aanvragen op werkmaatschappijniveau, als ze aan de overige voorwaarden voldoen.

Andere wijzigingen zijn:
  • Degene die NOW aanvraagt, gaat automatisch akkoord met eventuele openbaarmaking van gegevens inzake de NOW-aanvraag in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)
  • Werkgevers met een niet-Nederlands SEPA-bankrekeningnummer hoeven geen Nederlands bankrekeningnummer meer aan te leveren
  • Verplichting melding loonkostensubsidie is geschrapt.
Written by:

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Managing Partner
+31 20 605 61 86
+31 6 5373 9632