hoge raad

Directe advisering Dexia: meer oplettendheid bij consument vereist

News Update Hoge Raad | Week 15
12 四月 2019
12 april 2019

Civiel

Directe advisering Dexia: meer oplettendheid bij consument vereist
De HR bevestigt dat van een afnemer meer oplettendheid mag worden verwacht als deze direct door Dexia wordt geadviseerd dan wanneer de afnemer geadviseerd wordt door een tussenpersoon. Een afnemer mag namelijk ervan uitgaan dat een tussenpersoon onafhankelijk en deskundig is. De afnemer behoeft dan minder snel bedacht te zijn op niet-vermelde risico's en behoeft zich daarin minder snel eigener beweging te verdiepen. De afnemer dient echter bij advisering door Dexia rekening ermee te houden dat die geneigd zal zijn de eigen producten te willen verkopen. De advisering door Dexia zelf als aanbieder moet worden geacht te zijn verdisconteerd in de standaard schuldverdeling, zoals die naar aanleiding van de 2009-arresten is ontwikkeld.

ECL:NL:HR:2019:590

Civiel

Voorlopige voorziening arbiters kan worden vernietigd vanwege strijd met openbare orde
De HR bevestigt dat het rechtsmiddel van vernietiging ook open staat tegen een arbitrale beslissing tot het treffen van een voorlopige voorziening. Voor vernietiging wegens strijd met de openbare orde is vereist dat de inhoud of uitvoering van het arbitrale vonnis strijdt met dwingend recht van een fundamenteel karakter. In dit geval had het hof geoordeeld dat een voorlopige voorziening om een vonnis ten uitvoer te leggen niet strijdig was met artikel 6 EVRM (tenuitvoerlegging binnen redelijke termijn). De daartegen gerichte klachten zijn door de HR verworpen.

ECL:NL:HR:2019:565

Civiel

Mondelinge behandeling door de kamer die de beslissing neemt
In deze procedure heeft een comparitie plaatsgevonden ten overstaan van een raadsheer-commissaris, terwijl het arrest is gewezen door de meervoudige kamer van het hof. De HR vernietigt het arrest en overweegt dat in beginsel een mondelinge behandeling voorafgaande aan een beslissing bedoeld is om partijen in de gelegenheid te stellen hun standpunten toe te lichten aan de rechters of raadsheren die de beslissing zullen nemen. Van deze hoofdregel mag worden afgeweken als uiterlijk bij oproeping voor de mondelinge behandeling wordt meegedeeld dat die plaatsvindt ten overstaan van alleen een rechter-commissaris of raadsheer-commissaris. Partijen kunnen dan desgewenst verzoeken dat de mondelinge behandeling plaatsvindt voor de kamer die de beslissing zal nemen. Zo'n verzoek kan slechts op zwaarwegende gronden worden afgewezen.

ECLI:NL:HR:2019:569

Fiscaal

Selectieve betaling en kennelijk onbehoorlijk bestuur
Ook voor bestuurdersaansprakelijkheid op grond van artikel 36 Invorderingswet gelden de regels uit de civiele jurisprudentie die onder meer inhouden dat het de bestuurder van een vennootschap in beginsel vrij staat op grond van een eigen afweging te bepalen wanneer welke schuldeisers worden voldaan. Deze vrijheid is beperkter als een vennootschap heeft besloten haar activiteiten te beëindigen en over onvoldoende middelen beschikt om al haar schuldeisers te voldoen of als een gelieerde partij met voorrang wordt voldaan dan wel de bestuurder bij de voldoening een persoonlijk belang heeft. Het hof heeft deze regels volgens de HR miskend. Volgt vernietiging en verwijzing.

ECLI:NL:HR:2019:576

Meld u aan voor de Hoge Raad News Update

Written by:
Bart van der Wiel

主要联系人

阿姆斯特丹
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 11
+31 6 2025 0758
Rob Meijer

主要联系人

阿姆斯特丹
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 08
+31 6 5149 4309
Jan Frans de Groot

主要联系人

阿姆斯特丹
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 44
+31 6 5152 7324

主要联系人

阿姆斯特丹
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 62
+31 6 5184 5323