hoge raad

News Update Hoge Raad | Week 38

HR bevestigt aansprakelijkheid Politieregio HM inzake schietincident Alphen aan den Rijn
20 September 2019
20 september 2019 

Civiel

HR bevestigt aansprakelijkheid Politieregio HM inzake schietincident Alphen aan den Rijn
De HR bekrachtigt twee arresten van het hof in de zaken tussen Politieregio Hollands Midden (HM) en 51 eiseressen, naar aanleiding van het schietincident in Alphen aan den Rijn op 9 april 2011. Met het hof oordeelt de HR dat de bij de verlening van het vuurwapenverlof geschonden norm in beginsel mede tot doel heeft alle individuele belangen van de burger tegen vuurwapengebruik te beschermen. Het verlof kan uitsluitend worden verleend en verlengd als dat met het oog op de veiligheid verantwoord is. Indien duidelijk was of had moeten zijn dat verlof niet verantwoord was, is verlofverlening onrechtmatig jegens slachtoffers van het daardoor mogelijk gemaakte vuurwapengebruik. Het condicio-sine-qua-nonverweer van de politie dat de schutter het incident ook zonder het verlof had kunnen veroorzaken, is volgens de HR onvoldoende onderbouwd. Daarnaast bevestigt de HR dat de door de schutter bij het schietincident veroorzaakte materiële en immateriële letsel- en overlijdensschade inderdaad aan de Politieregio HM kan worden toegerekend. Tot slot oordeelt de HR dat de geschonden norm ook strekt ter bescherming van andere schade door vuurwapengebruik, maar laat open dat in de schadestaatprocedure nog zal moeten worden beoordeeld in hoeverre de toerekening van andere schade gerechtvaardigd is, dan wel dat de schade in een te ver verwijderd verband staat, of niet of minder voorzienbaar was.

ECLI:NL:HR:2019:1409

Fiscaal

Herziening bij wijziging gemengd gebruik door gemeente
Een gemeente heeft in 2006 gymnastieklokalen laten bouwen die zij gedeeltelijk om niet ter beschikking stelt aan basisscholen. Voor dit gedeelte is geen teruggaaf verleend voor de aan de bouw toerekenbare omzetbelasting. Vanaf 2010 stelt de gemeente de gymnastieklokalen uitsluitend ter beschikking met berekening van omzetbelasting. Op grond van de herzieningsregels wil de gemeente evenredige teruggaaf van de resterende omzetbelasting ter zake van de bouw. Het hof weigerde teruggaaf omdat de gemeente de gymnastieklokalen gedeeltelijk (voor het gebruik door basisscholen) als overheid en niet als ondernemer had verworven. Door de latere wijziging in het gebruik kon niet alsnog recht op aftrek ontstaan. De HR oordeelt evenwel dat de gemeente de gymnastieklokalen heeft verworven als ondernemer, ook al was dit slechts gedeeltelijk. Bij gewijzigd gebruik moet daarom herziening plaatsvinden.

ECLI:NL:HR:2019:1399 

Meld u aan voor de Hoge Raad News Update

Written by:
Bart van der Wiel

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 11
+31 6 2025 0758
Rob Meijer

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 08
+31 6 5149 4309
Jan Frans de Groot

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 44
+31 6 5152 7324

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 62
+31 6 5184 5323