hoge raad

Directe actie, ruime uitleg uitzondering op meldingsvereiste

News Update Hoge Raad | Week 5
01 February 2019
1 februari 2019

Civiel

Directe actie, ruime uitleg uitzondering op meldingsvereiste (art. 7:954 lid 2 BW)
Lid 2 van art. 7:954 BW regelt dat de benadeelde zonder voorafgaande melding door verzekerde (rechtstreekse) betaling van de verzekeraar kan verlangen indien de verzekerde een rechtspersoon was die heeft opgehouden te bestaan en de verplichting tot vergoeding van de schade van de benadeelde niet op een ander is overgegaan. De wetgever had daarbij voor ogen dat de schade zich pas openbaart nadat de aansprakelijke partij heeft opgehouden te bestaan. Tot die gevallen is de uitzondering van lid 2 evenwel niet beperkt, aldus de HR. De tekst geeft daarvoor geen aanleiding en de strekking van de directe actie, te weten bescherming van de benadeelde tegen insolventie van de aansprakelijke partij, evenmin. De uitzondering kan aldus ook gelden als de aansprakelijke partij heeft opgehouden te bestaan nadat de schade is opgetreden. Dit alles laat onverlet de verweermiddelen die de verzekeraar tegen de verzekerde had kunnen inroepen, zoals die van een te late melding (art. 7:941 lid 1 BW).

ECLI:NL:HR:2019:150

Meld u aan voor de Hoge Raad News Update

Written by:
Bart van der Wiel

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 11
+31 6 2025 0758
Rob Meijer

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 08
+31 6 5149 4309
Jan Frans de Groot

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 44
+31 6 5152 7324
Albert Knigge

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Managing Partner
+31 20 605 65 62
+31 6 5184 5323
Alexander van der Voort Maarschalk

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 12
+31 6 5140 5058