hoge raad

News Update Hoge Raad | Week 16

HR bouwt verder aan het arbeidsrecht
17 April 2020
17 april 2020

Civiel

Herplaatsing in lager betaalde functie geeft geen aanspraak op gedeeltelijke transitievergoeding
Herplaatsing in een andere passende functie (zonder urenverlies) kan niet gelijk worden gesteld aan gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:637 BW. Een vermindering van salaris die het gevolg is van herplaatsing na langdurige arbeidsongeschiktheid geeft dan ook geen recht op een transitievergoeding, nu dat niet verenigbaar is met het wettelijke stelsel en het karakter van de transitievergoeding.

ECLI:NL:HR:2020:749

Civiel

Opschortingsbevoegdheid re-integratieverplichtingen door werknemer bij onbetaald loon
De verplichting van de werkgever om loon door te betalen tijdens arbeidsongeschiktheid van de werknemer en de verplichting van de werknemer om tijdens arbeidsongeschiktheid te voldoen aan re-integratieverplichtingen zijn tegenover elkaar staande verplichtingen in de zin van art. 6:262 lid 1 BW. De werknemer is derhalve in beginsel bevoegd de nakoming van re-integratieverplichtingen op te schorten als de werkgever niet voldoet aan zijn verbintenis tot loondoorbetaling tijdens ziekte, ook als deze door de werkgever niet nagekomen verbintenis ziet op reeds verstreken loonperioden.

ECLI:NL:HR:2020:723

Civiel

Recht op meervoudige behandeling; tegenbewijs
Dit burengeschil betreft een schuur. Volgens eiser staat die over de erfgrens en moet daarom worden afgebroken. Verweerder stelt door verjaring de eigendom ervan te hebben verkregen. De rechtbank geeft verweerder gelijk. Het hof volgt dat oordeel, onder meer na afwijzing van eisers tegenbewijsaanbod wegens de onvoldoende onderbouwing en specificatie ervan, in het licht van het door verweerder al geleverde bewijs. In cassatie slaagt de klacht van eiser dat zijn aanbod van tegenbewijs niet gespecificeerd behoefde te worden en niet op grond van 's hofs negatieve 'prognose' ervan afgewezen mocht worden. De HR leert voorts dat een 'comparitie na aanbrengen' niet in beginsel meervoudig moet plaatsvinden, ook niet als partijen daarbij al inhoudelijk hun stellingen mogen verdedigen.

ECLI:NL:HR:2020:726

Meld u aan voor de Hoge Raad News Update
Written by:
Rob Meijer

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 08
+31 6 5149 4309