hoge raad

News Update Hoge Raad | Week 17

De taak van de curator eindigt als alle geverifieerde schuldeisers zijn voldaan
24 April 2020
24 april 2020

Civiel

Taak curator ten einde na voldoening geverifieerde schuldeisers
Als de geverifieerde schuldeisers zijn voldaan, eindigt het faillissement en eindigt de beheers- en vereffeningstaak van de curator. Wanneer de boedel toereikend is om geverifieerde schuldeisers te voldoen, staat het de curator niet vrij de vereffening voort te zetten en overige activa te gelde te maken ten behoeve van andere, niet geverifieerde schuldeisers of aandeelhouders. Na het einde van het faillissement zijn, indien de rechter geen andere vereffenaars benoemt en de statuten geen andere vereffenaars aanwijzen, de bestuurders van de vennootschap met de vereffening belast.

ECLI:NL:HR:2020:801

Civiel

Effectenlease: binding echtgenoten aan onherroepelijke beslissing vernietigingsprocedure
De onherroepelijke beslissing in een procedure over de gegrondheid van een beroep op art. 1:89 lid 1 BW, waarin slechts een van de beide echtgenoten als procespartij is opgetreden, heeft geen gezag van gewijsde jegens de andere echtgenoot die niet als procespartij in die procedure betrokken is geweest. Niettemin, uit de strekking en kenmerken van de regeling van art. 1:88 en 1:89 BW vloeit voort dat met een onherroepelijke beslissing over de gegrondheid van het beroep op art. 1:89 lid 1 BW die is gegeven in een procedure tussen de niet handelende echtgenoot en de wederpartij, ook tussen de wederpartij en de handelend echtgenoot vaststaat of de vernietiging rechtsgevolg heeft gehad, ook indien de handelende echtgenoot niet als partij in die procedure betrokken is geweest. De niet handelende echtgenoot kan echter geen gezag van gewijsde van een beslissing inzake art. 1:89 lid 1 BW worden tegengeworpen indien die beslissing is gegeven in een procedure tussen de handelende echtgenoot en de wederpartij, waarbij de niet handelende echtgenoot geen partij is geweest.

ECLI:NL:HR:2020:810

Civiel

De afstemmingsregel ook van toepassing bij cassatieberoep in de bodemprocedure
De rechter in kort geding die beslist op een vordering tot het geven van een voorlopige voorziening nadat de civiele bodemrechter een uitspraak in de hoofdzaak heeft gedaan, dient in beginsel zijn uitspraak af te stemmen op het oordeel van die bodemrechter, ongeacht of de uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan. De afstemmingsregel is ook van toepassing indien de rechter in kort geding ervan op de hoogte is dat in de bodemprocedure cassatieberoep is ingesteld.

ECLI:NL:HR:2020:806

Straf

Steekpenningen niet uit valsheid in geschrift afkomstig
Verdachte heeft steekpenningen ontvangen die zijn betaald op basis van valse facturen. Het hof oordeelt dat de steekpenningen uit valsheid in geschrift afkomstig zijn en veroordeelt verdachte onder meer voor witwassen. De HR onderstreept dat voorwerpen in beginsel slechts kunnen worden aangemerkt als ‘afkomstig uit enig misdrijf’ indien zij afkomstig zijn uit een voorafgaand misdrijf. Voorwerpen met behulp waarvan een misdrijf is begaan, zijn niet reeds daardoor ‘afkomstig’ uit enig misdrijf. Gelet daarop getuigt het oordeel van het hof van een onjuiste rechtsopvatting.

ECLI:NL:HR:2020:575

Meld u aan voor de Hoge Raad News Update
Written by:

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 62
+31 6 5184 5323
Frank Mattheijer

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel
+31 20 605 69 12
+31 6 4239 2742