Hoge Raad

'Bpm-heffing over in het buitenland gekochte occasion'

News Update Hoge Raad week 04 2017
27 January 2017

Civiel

Misbruik van omstandigheden: relevantie oorzaak en verwijtbaarheid van omstandigheden
Voor het antwoord op de vraag of misbruik is gemaakt van omstandigheden (art. 3:44 lid 4 BW ) waarin een partij verkeerde, kan mede een rol spelen of haar wederpartij die omstandigheden heeft veroorzaakt en – indien dat het geval is – of die wederpartij daarvan een verwijt kan worden gemaakt.

ECLI:NL:HR:2017:95

Civiel

Geen doorbreking indien alleen appel is uitgesloten
In weerwil van het appelverbod van art. 490d Rv achtte het hof het hoger beroep tegen een beschikking ex afdeling 2.2.3 Rv ontvankelijk wegens inroeping van een doorbrekingsgrond. De HR casseert. Een beroep op een doorbrekingsgrond biedt alleen toegang tot de appelrechter bij een algeheel rechtsmiddelenverbod. Dit is niet aan de orde als alleen hoger beroep is uitgesloten, omdat dan cassatieberoep kan worden ingesteld.

ECLI:NL:HR:2017:112

Civiel

Voordeelstoerekening bij onteigening
Uit de rechtspraak van de HR vloeit voort dat bij schadevergoeding uit onteigening voortvloeiende voor- en nadelen met elkaar dienen te worden verrekend, met dien verstande dat die voordelen niet in mindering mogen worden gebracht op de vergoeding wegens het verlies van de werkelijke waarde van het onteigende. De HR komt hier in zoverre op terug dat geen rekening moet worden gehouden met voordelen die de onteigende eventueel kan genieten uit een (achteraf bezien) te hoog voorschot.

ECLI:NL:HR:2017:94

Fiscaal

In het buitenland aangekochte gebruikte auto: bpm-heffing op basis van laagste inkoopwaarde
Voor de berekening van de bpm-heffing van een in het buitenland gekochte gebruikte personenauto mag worden uitgegaan van de inkoopwaarde die een autohandelaar zou betalen bij inkoop van een personenauto van een particulier. Het zou in strijd zijn met art. 110 VWEU (verbod om buitenlandse producten zwaarder te belasten dan binnenlandse) als moet worden uitgegaan van het hogere bedrag dat de autohandelaar zou betalen bij inkoop van een ondernemer. Bij de HR waren ten minste 14 vergelijkbare zaken over deze materie aanhangig.

ECLI:NL:HR:2017:45

 

Meld je aan voor de Hoge Raad News Update

Written by:
Bart van der Wiel

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 11
+31 6 2025 0758
Rob Meijer

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 08
+31 6 5149 4309
Jan Frans de Groot

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 44
+31 6 5152 7324
Albert Knigge

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Managing Partner
+31 20 605 65 62
+31 6 5184 5323
Alexander van der Voort Maarschalk

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 12
+31 6 5140 5058