Hoge Raad

'Rechtsmiddelenverbod bij verblijven verpand goed aan pandhouder'

News Update Hoge Raad week 06 2017
10 February 2017

Civiel

Rechtsmiddelenverbod bij verblijven verpand goed aan pandhouder
Volgens de HR staat tegen een beschikking van de voorzieningenrechter tot het verblijven van een verpand goed aan de pandhouder (art. 3:251 lid 1 BW) geen hogere voorziening open. Het rechtsmiddelenverbod van art. 3:268 lid 3 BW inzake hypotheek is analoog van toepassing (vgl. HR 17 juni 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1401, NJ 1995/367 (Rabobank/Sporting)).

ECLI:NL:HR:2017:213

Civiel

Rekening en verantwoording door verzekeringstussenpersonen
Een verzekeringstussenpersoon is ook zonder concrete bezwaren van de verzekeringnemer gehouden is tot het afleggen van rekening en verantwoording.

ECLI:NL:HR:2017:209

Fiscaal

Aan informatiebeschikking moet worden voldaan zodra dat mogelijk is
Degene aan wie middels een informatiebeschikking om informatie is verzocht dient de gevraagde gegevens te verschaffen zodra hij daarover de beschikking heeft. Hij kan voldoening aan het informatieverzoek niet afhankelijk stellen van de instemming van een derde die hem de gegevens (tijdelijk) ter beschikking heeft gesteld. Of het niet-voldoen aan de informatiebeschikking moet leiden tot omkering en verzwaring van de bewijslast moet leiden, kan (eventueel opnieuw) worden beslist in de procedure over een aanslag of beschikking die wordt opgelegd c.q. gegeven nadat de informatiebeschikking onherroepelijk is geworden.

ECLI:NL:HR:2017:192

Straf

Proportionaliteit en subsidiariteit conservatoir beslag: (nadere) motivering vereist
De rechtbank heeft een klaagschrift, strekkende tot teruggave van een onder klager ingevolge art. 94a Sv. inbeslaggenomen auto, gegrond verklaard omdat zij “gelet op het beginsel van proportionaliteit en subsidiariteit” het handhaven van het beslag “niet noodzakelijk” achtte. De HR vernietigt die beslissing omdat de motivering te summier is. De HR overweegt voorts opnieuw dat de rechter niet ambtshalve hoeft te onderzoeken of voortzetting van het beslag in overeenstemming is met de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Als de rechter zo'n onderzoek evenwel uitvoert, kunnen de omstandigheden van het geval en hetgeen de klager heeft aangevoerd meebrengen dat hij daarvan in zijn beslissing dient blijk te geven.

ECLI:NL:HR:2017:178

 

Meld je aan voor de Hoge Raad News Update

Written by:
Bart van der Wiel

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 11
+31 6 2025 0758
Rob Meijer

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 08
+31 6 5149 4309
Jan Frans de Groot

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 44
+31 6 5152 7324
Albert Knigge

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Managing Partner
+31 20 605 65 62
+31 6 5184 5323
Alexander van der Voort Maarschalk

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 12
+31 6 5140 5058