hoge raad

Geen beantwoording prejudiciële vragen in air cargo

16 March 2018

Civiel

Geen beantwoording prejudiciële vragen in air cargo
De HR ziet af van beantwoording van aan hem gestelde prejudiciële vragen omdat het antwoord hierop niet rechtstreeks van belang is voor een veelheid aan vorderingsrechten die gegrond zijn op dezelfde of soortgelijke feiten en uit dezelfde of soortgelijke samenhangende oorzaken voortvloeien, dan wel voor de beslechting of beëindiging van talrijke andere uit soortgelijke feiten voortvloeiende geschillen waarin dezelfde vragen zich voordoen. Wel bevestigt de HR dat de Nederlandse rechter de Rome II-verordening (864/2007) enkel dient toe te passen op schadeveroorzakende gebeurtenissen die zich vanaf 11 januari 2009 hebben voorgedaan. Indien moet worden vastgesteld welk recht van toepassing is op de niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit een daad van oneerlijke concurrentie na 11 januari 2009, komt aan art. 4 lid 1 WCOD (oud) geen betekenis toe.

ECLI:NL:HR:2018:345

Civiel

Toelaatbaarheid van kantoorbetekening van rechtsmiddelexploot indien persoon woonplaats heeft buiten Nederland (KEI)
De HR bevestigt dat de kantoorbetekening ook mogelijk is ingeval degene voor wie het stuk is bestemd, een bekende woonplaats of een bekend werkelijk verblijf heeft in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba, of enig ander land ten aanzien waarvan geen verdrag of verordening anders bepaalt. Zo’n kantoorbetekening is toelaatbaar zowel in cassatiezaken onder KEI als in gevallen waarop deze regelgeving niet van toepassing is. De HR herhaalt de aandachtspunten bij verstekverlening uit zijn eerdere rechtspraak (HR 7 juli 2017, ECLI:HR:2017:1278).

ECLI:NL:HR:2018:366

Civiel

Inzage medische analyse – art. 843a Rv v art. 54 Wbp
Eiseres vordert op grond van art. 843a Rv met het oog op de aansprakelijkheid van verweerders, inzage in een medische analyse van een deskundige, die op verzoek van verweerders was opgesteld op basis van medische gegevens die betrekking hebben op de schadelijdende partij. Het hof heeft deze vordering afgewezen. Eiseres klaagt in cassatie dat het enkele beroep op de Wbp volstaat om de vordering toe te wijzen. De HR verwerpt. Allereerst is de vordering enkel gebaseerd op 843a Rv en niet op artikel 35 Wbp. In de tweede plaats is de vordering gericht op verkrijging van informatie ten behoeve van de onderhavige procedure en niet op het doel waartoe Richtlijn 95/46/EG strekt. Het gaat hier dus niet om persoonsgegevens in de zin van de richtlijn.

ECLI:NL:HR:2018:365

Fiscaal

Omkering van de bewijslast is niet van toepassing voor het beoordelen van de mogelijkheid tot navorderen
Een ondernemer met een interieurwinkel en diverse marktactiviteiten heeft winsten uit onderneming op buitenlandse bankrekeningen gestort. In 2014 heeft de ondernemer deze bankrekening opgegeven via de inkeerregeling. Op basis van de verlengde navorderingstermijn is voor de jaren 2004 t/m 2006 box 3 belasting nagevorderd. Daarnaast is voor de jaren 2004, 2006 en 2007 box 1 belasting nagevorderd. Deze box 1 inkomsten werden gebaseerd op de stortingen op de buitenlandse bankrekening. In geschil is of de box 1 inkomsten als buitenlandse inkomsten kunnen worden aangemerkt zodat de verlengde navorderingstermijn kan worden toegepast om de box 1 belasting te heffen. De Rechtbank overweegt dat dit het geval is en dat de ondernemer, onder toepassing van omkering van de bewijslast, het tegendeel had moeten bewijzen. De Hoge Raad casseert en overweegt dat de omkering van de bewijslast niet bedoeld is om tegemoet te komen aan bewijsproblemen van de inspecteur met betrekking tot de vraag of de inspecteur bevoegd is om na te vorderen onder de verlengde navorderingstermijn. De inspecteur moet zelf aannemelijk maken dat het box 1 inkomen in het buitenland is opgekomen voor toepassing van de verlengde navorderingstermijn. Volgens het weergegeven oordeel van de Rechtbank is dit niet aannemelijk gemaakt. 

ECLI:NL:HR:2018:359

Meld u aan voor de Hoge Raad News Update

Written by:
Bart van der Wiel

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 11
+31 6 2025 0758
Rob Meijer

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 08
+31 6 5149 4309
Jan Frans de Groot

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 44
+31 6 5152 7324

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 62
+31 6 5184 5323