Hoge Raad

'Verzet tegen intrekking overblijvende aansprakelijkheid SNS'

News Update Hoge Raad week 13 2017
31 March 2017

Civiel

Verzet tegen intrekking overblijvende aansprakelijkheid SNS
SNS Bank en SNS Reaal hebben 403-verklaringen voor voormalige groepsvennootschappen ingetrokken. Zij wilden ook de overblijvende aansprakelijkheid voor bestaande schulden beëindigen. Enkele schuldeisers hebben tegen het voornemen tot beëindiging (art. 2:404 lid 3 BW) met succes verzet ingesteld (art. 2:404 lid 5 BW). De HR verduidelijkt dat in een dergelijke verzetprocedure niet over de toewijsbaarheid van de vordering van de schuldeiser wordt beslist. De rechter moet het verzet gegrond verklaren, tenzij en voor zover hij de vordering onmiskenbaar ongegrond acht.

ECLI:NL:HR:2017:546

Civiel

HR verbetert en completeert Mediant-beschikking
In de Mediant-beschikking oordeelde de HR dat de kantonrechter onder de WWZ nog steeds de arbeidsovereenkomst kan ontbinden voor het geval het ontslag op staande voet niet gerechtvaardigd wordt geacht. In die beschikking is de HR ervan uitgegaan dat ook de appel- en verwijzingsrechter het op staande voet gegeven ontslag kunnen vernietigen. De HR wijst er nu op dat zij ex art. 7:683 lid 3 BW alleen de bevoegdheid hebben de arbeidsovereenkomst te herstellen of een billijke vergoeding toe te kennen. Daarmee is onverenigbaar dat de kantonrechter de ontbinding uitspreekt onder de voorwaarde dat de appel- of verwijzingsrechter zou oordelen dat het ontslag op staande voet ten onrechte is gegeven en hij de arbeidsovereenkomst herstelt. De HR overweegt verder dat de appel- en verwijzingsrechter ook de voorwaardelijke ontbinding kunnen uitspreken.

ECLI:NL:HR:2017:571

Civiel

Strijd over verwijdering reststoffen Aldel gaat door
Curatoren Aldel doen overeenkomst tot opslag van reststoffen geen gestand (art. 37 Fw). Opdrachtnemer ontbindt de overeenkomst en vordert verwijdering van reststoffen van het opslagterrein. Het hof wijst deze vordering af, onder meer omdat opdrachtnemer geen eigenaar is van het opslagterrein, maar daarop slechts een gebruiksrecht heeft. De HR casseert, omdat ook een gebruiksrecht in beginsel de bevoegdheid oplevert zich te verzetten tegen een storing in het genot van de zaak waarop het gebruiksrecht betrekking heeft.

ECLI:NL:HR:2017:563

Civiel

Door politieagent ontvangen schadevergoeding behoort niet tot loon
Een politieagent loopt tijdens de uitoefening van zijn dienstbetrekking ernstig letstel op. Hij ontvangt van de korpsleiding een bedrag als compensatie voor het geleden leed en het verlies aan arbeidskracht als gevolg van het opgelopen letsel. De HR oordeelt dat de schadevergoeding niet zozeer haar grond vindt in de diensbetrekking, dat zij als daaruit genoten loon dient te worden aangemerkt.

ECLI:NL:HR:2017:529

 

Meld u aan voor de Hoge Raad News Update

Written by:
Bart van der Wiel

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 11
+31 6 2025 0758
Rob Meijer

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 08
+31 6 5149 4309
Jan Frans de Groot

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 44
+31 6 5152 7324

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 62
+31 6 5184 5323
Alexander van der Voort Maarschalk

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 12
+31 6 5140 5058