hoge raad

Blokkeringsregeling geldt ook bij executoriale verkoop aandelen

22 June 2018

Civiel

Blokkeringsregeling geldt ook bij executoriale verkoop aandelen
De HR legt de art. 3:250 e.v. en art. 2:198 lid 6 BW aldus uit dat bij executoriale verkoop van aandelen door een pandhouder de toepasselijke statutaire blokkeringsregeling in acht moet worden genomen. Veelal zal executie door openbare verkoop (art. 3:250 BW) daarom niet werkbaar zijn, en zal toestemming van de voorzieningenrechter moeten worden gevraagd voor een afwijkende wijze van verkoop (art. 3:251 lid 1 BW). Een toewijzende beschikking van de voorzieningenrechter zal niet in strijd mogen zijn met de blokkeringsregeling, behalve voor zover de blokkeringsregeling op grond van art. 2:195 lid 7 BW door de rechter buiten toepassing is verklaard.

ECLI:NL:HR:2018:972

Civiel

Kwijting houdt niet zonder meer kwijtschelding in
Een kwijtingsverklaring houdt in beginsel niet meer in dan bewijs dat de desbetreffende betaling heeft plaatsgevonden. Hiertegen staat tegenbewijs open. In een dergelijke verklaring ligt niet zonder meer tevens een kwijtschelding (art. 6:160 lid 2 BW) besloten. Voor kwijtschelding is vereist dat partijen zijn overeengekomen dat het verschuldigde bedrag niet geheel zou worden voldaan, of dat zij, bij wege van een vaststellingsovereenkomst, aan enige onzekerheid over de verschuldigdheid ervan een einde hebben willen maken.

ECLI:NL:HR:2018:975

Civiel

Maatstaf en gezichtspunten inzake de arbeidsrechtelijke gevolgen van een gedragslijn
Uit een door de werkgever jegens de werknemer gevolgde gedragslijn kan een tussen partijen geldende (aanvullende) arbeidsvoorwaarde voortvloeien. Wanneer daarvan sprake is, hangt af van de zin die partijen aan elkaars gedragingen (en in verband daarmee staande verklaringen) hebben toegekend en in de gegeven omstandigheden daaraan redelijkerwijs mochten toekennen. De HR geeft een zestal gezichtspunten ter inkleuring van deze maatstaf.

ECLI:NL:HR:2018:976

Meld u aan voor de Hoge Raad News Update

 

Written by:
Bart van der Wiel

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 11
+31 6 2025 0758
Rob Meijer

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 08
+31 6 5149 4309
Jan Frans de Groot

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 44
+31 6 5152 7324
Albert Knigge

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Managing Partner
+31 20 605 65 62
+31 6 5184 5323
Alexander van der Voort Maarschalk

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 12
+31 6 5140 5058