hoge raad

News Update Hoge Raad

Week 28 | Uitputting van rechtsmiddelen niet beslissend voor erkenning buitenlandse beslissing
16 July 2021
16 juli 2021 

Civiel

Uitputting van rechtsmiddelen niet beslissend voor erkenning buitenlandse beslissing
Naar commuun internationaal privaatrecht wordt een buitenlandse beslissing in Nederland in beginsel erkend indien aan de Gazprombank-criteria is voldaan. Volgens deze criteria moet erkenning onder meer worden geweigerd (i) als de buitenlandse procedure niet voldoet aan de eisen van een behoorlijke rechtspleging en (ii) als de erkenning van de buitenlandse beslissing in strijd is met de Nederlandse openbare orde. De omstandigheid dat de beschikbare rechtsmiddelen in het land van herkomst van de beslissing niet zijn uitgeput, is relevant voor het antwoord op de vraag of een beroep kan worden gedaan op deze weigeringsgronden, maar is daarvoor niet beslissend.

ECLI:NL:HR:2021:1170

Civiel

Aanvang vervaltermijn productaansprakelijkheid
Een recht op schadevergoeding op grond van productenaansprakelijkheid vervalt tien jaar nadat de producent het product in het verkeer heeft gebracht (art. 6:191 lid 2 BW). Een heupprothese die door een chirurg tijdens een operatie uit vier losse onderdelen is samengesteld, is geen nieuw in het verkeer gebracht product in de zin van art. 6:187 lid 1 BW. Het samenstellen van de heupprothese doet dus geen nieuwe vervaltermijn aanvangen. De onderdelen gelden ieder afzonderlijk als product, zijn afzonderlijk van elkaar in het verkeer gebracht en kennen dus ieder een eigen vervaltermijn.

ECLI:NL:HR:2021:1172

Civiel

HR verduidelijkt wanneer sprake is van een niet redelijk voordeel bedongen door verhuurder
Bedingen in een woonruimtehuurovereenkomst die strekken tot een niet redelijk voordeel voor een van de partijen, zijn nietig (art. 7:264 lid 1 BW). Door beantwoording van prejudiciële vragen verduidelijkt de HR wanneer daarvan sprake is. Als een verhuurder een voordeel bedingt (zoals een kostenvergoeding), moet een tegenprestatie dit rechtvaardigen. Als de tegenprestatie voornamelijk de belangen van de verhuurder dient, is in beginsel sprake van een niet redelijk voordeel. Een prestatie waartoe de verhuurder ook zonder het beding op grond van de huurovereenkomst of de wet gehouden is, of die anderszins behoort bij de normale woningexploitatie, vormt geen rechtvaardigende tegenprestatie. Bij de beoordeling van een bedongen voordeel moet dan ook eerst naar de aard van de tegenprestatie worden gekeken en daarna eventueel naar de verhouding tussen de tegenprestatie en de hoogte van het bedongen voordeel. Deze beoordeling dient in beginsel plaats te vinden door iedere door de verhuurder geleverde tegenprestatie afzonderlijk te bezien in verhouding tot het voordeel dat de huurder daarvoor heeft verschaft, tenzij de tegenprestaties samen onmiskenbaar voor de huurder zodanige baten opleveren dat dit voordeel voor de verhuurder niet onredelijk is.

ECLI:NL:HR:2021:1157

Fiscaal

Fraus legis staat aan renteaftrek in de weg
Belanghebbende is moeder van een fiscale eenheid en is, met de in deze fiscale eenheid opgenomen vennootschappen, opgericht voor een overname. De overname is gedeeltelijk gefinancierd met door belanghebbende uitgegeven "convertible instruments". Deze instrumenten gelden civielrechtelijk als schuld. De inspecteur bestrijdt op verschillende gronden aftrek van rente op de instrumenten. Hof Amsterdam oordeelde onder meer dat geen sprake is van een (i) schijnlening of (ii) deelnemerschapslening en dat (iii) de aftrekbeperking van artikel 10a (winstdrainage) renteaftrek niet belemmert. Fraus legis staat volgens het hof echter wel aan aftrek in de weg. De HR volgt het hof en oordeelt dat renteaftrek in deze zaak in strijd is met doel en strekking van de wet. Dit wordt niet anders indien zakelijke argumenten ten grondslag liggen aan de overname, aangezien ook in die gevallen rechtshandelingen kunnen plaatsvinden die niet noodzakelijk zijn en alleen zijn terug te voeren op het bewerkstelligen van de beoogde fiscale gevolgen.

ECLI:NL:HR:2021:1152

Meld u aan voor de News Update Hoge Raad
Written by:
Bart van der Wiel

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 11
+31 6 2025 0758
Sylvia Dikmans

Key Contact

Amsterdam
Tax Lawyer | Partner
+31 20 605 69 33
+31 6 4316 3074