hoge raad

News Update Hoge Raad

Week 38 | Amsterdamse JA/JA-sticker toegestaan, Utrechtse niet
24 September 2021
24 september 2021 

Civiel

Amsterdamse JA/JA-sticker toegestaan, Utrechtse niet
Artikel 17 van de Amsterdamse Afvalstoffenverordening 2017, dat voorziet in een ‘opt-in-systeem’ voor ongeadresseerd reclamedrukwerk (de JA/JA-sticker), is niet in strijd met de Wet Milieubeheer. De gemeente Amsterdam is derhalve bevoegd tot invoering van die bepaling. Verder oordeelt de HR dat de maatstaf voor rechterlijke toetsing van wetgeving in materiële zin uit het Binnenvaart-arrest van de HR, naar zijn strekking niet verschilt van de maatstaf die de Centrale Raad van Beroep heeft geformuleerd. Het hof heeft deze maatstaf, die tot terughoudendheid noopt, niet miskend.

In een andere zaak liet de HR het hofoordeel in stand dat het Utrechtse opt-in-systeem wel onrechtmatig is. In Utrecht vielen huis-aan-huisbladen namelijk ook onder de regeling, terwijl die niet uitsluitend reclame bevatten.

ECLI:NL:HR:2021:1360
ECLI:NL:HR:2021:1358

Civiel

Draagplichtschuld jegens gezamenlijke mededeelnemers van groepskrediet kan niet worden verrekend met een vordering op een van hen
In een arbitrageprocedure is geoordeeld dat eiseres jegens elk van zeven andere (inmiddels failliete) mededeelnemers aan een door ING verstrekt groepskrediet een draagplichtschuld heeft. Het totaal van deze schulden is even groot als de vordering die eiseres heeft op een van hen. Desgevraagd heeft de voorzitter van het scheidsgerecht verduidelijkt dat het niet de bedoeling is geweest dat de kwestie 'met gesloten beurzen' zou worden afgehandeld, maar slechts dat de totale vordering van de curator van de zeven failliete vennootschappen werd beperkt tot hetgeen eiseres van de curator te vorderen heeft. Volgens het hof kan eiseres haar schulden jegens de zeven failliete vennootschappen niet verrekenen met haar vordering op een van hen. Het is volgens de HR begrijpelijk dat het hof de vorderingen van eiseres heeft afgewezen, aangezien eiseres slechts een verklaring voor recht heeft gevorderd inhoudende dat een verrekening van de vordering met de gezamenlijke schulden mogelijk is.

ECLI:NL:HR:2021:1359

Civiel

Slotuitdelingslijst en verificatievergadering bij kleine schuldsaneringsboedels
In antwoord op prejudiciële vragen oordeelt de HR dat ook bij schuldsaneringsboedels een (eventueel pro forma te houden) verificatievergadering en een slotuitdelingslijst verplicht is. Het beleid van verschillende rechtbanken liep op dit punt uiteen, onder meer omdat volgens de Recofa-richtlijnen de schuldsanering bij kleine boedels (met een actief tot € 2.000) beëindigd kon worden zonder verificatievergadering en slotuitdelingslijst. Deze kunnen volgens de HR uitsluitend achterwege blijven in geval van de vereenvoudigde procedure van artikel 354a Fw.

ECLI:NL:HR:2021:1353

Meld u aan voor de News Update Hoge Raad
Written by:
Alexander van der Voort Maarschalk

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 12
+31 6 5140 5058