hoge raad

De mededelingsplicht van een verzekeringnemer

News Update Hoge Raad | Week 40
05 October 2018

Civiel

De mededelingsplicht van een verzekeringnemer
Een beroep van de verzekeraar op schending van de mededelingsplicht van de verzekeringnemer zal in beginsel alleen kunnen slagen indien een redelijk handelend verzekeraar bij bekendheid met de ware stand van zaken de verzekering niet zou hebben gesloten (HR 19 mei 1978, NJ 1978/607). De verzekeraar die een acceptatiebeleid voert dat afwijkt van dat van een redelijk handelend verzekeraar, kan zich daarop alleen ten nadele van de verzekeringnemer beroepen als hij aantoont dat de verzekeringnemer bij het aangaan van de verzekering wist of behoorde te begrijpen welk acceptatiebeleid de verzekeraar hanteerde. Alleen dan kon de verzekeringnemer immers de relevantie van de niet-meegedeelde feiten of omstandigheden binnen dat acceptatiebeleid overzien, aldus de HR. 

ECLI:NL:HR:2018:1841

Civiel

Transitievergoeding vs. derogerende werking van redelijkheid en billijkheid
De transitievergoeding in art. 7:673 BW is geregeld door middel van een abstract en gestandaardiseerd stelsel, waarin de voorwaarden voor het recht op een transitievergoeding en de regels voor de berekening van de hoogte daarvan, nauwkeurig in de wet zijn omschreven. Niettemin kan toekenning van een (volledige) transitievergoeding, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. Bij die beoordeling mag de rechter de aard van de wettelijke regeling van de transitievergoeding en de bedoeling van de wetgever zwaar laten wegen.

ECLI:NL:HR:2018:1845

Meld u aan voor de Hoge Raad News Update

 

Written by:
Bart van der Wiel

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 11
+31 6 2025 0758
Rob Meijer

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 08
+31 6 5149 4309
Jan Frans de Groot

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 44
+31 6 5152 7324
Albert Knigge

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Managing Partner
+31 20 605 65 62
+31 6 5184 5323
Alexander van der Voort Maarschalk

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 12
+31 6 5140 5058