hoge raad

Ontstaan van loonvorderingen uit een geneeskundige behandelingsovereenkomst

News Update Hoge Raad week 46 2017
17 November 2017

Civiel

Ontstaan van loonvorderingen uit een geneeskundige behandelingsovereenkomst
Een redelijke toepassing van art. 7:461 BW brengt mee dat als bij een geneeskundige behandelingsovereenkomst meerdere identificeerbare en op geld waardeerbare deelprestaties kunnen worden aangewezen, na verrichting van elk van die deelprestaties een daarmee corresponderende vordering tot betaling van loon ontstaat, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. De regulering van de tarieven en het betalingsverkeer in de zorg heeft op het ontstaan van de loonvorderingen geen invloed, maar is wel relevant voor het onderscheiden van de deelprestaties.

ECLI:NL:HR:2017:2901

Civiel

Vergoeding niet opgenomen vakantiedagen: een boedelschuld?
Een bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst na faillietverklaring van de werkgever ontstane aanspraak op uitkering in geld wegens niet-genoten vakantiedagen is een boedelschuld. De HR bevestigt met deze prejudiciële beslissing over art. 40 lid 2 Fw het arrest LISV/Wilderink. Over dat arrest was twijfel ontstaan door de in het arrest Koot/Tideman q.q. aangebrachte categorisering van boedelschulden. Met de strekking van het wettelijk stelsel is niet verenigbaar dat de werknemer door de curator van de gefailleerde werkgever met het oog op het belang van de boedel zou kunnen worden gedwongen tot het opnemen van vakantiedagen. 

ECLI:NL:HR:2017:2907

Civiel

Overgangsrecht bij opvolgend werkgeverschap
Tot 1 juli 2015 gold voor het aannemen van opvolgend werkgeverschap (art. 7:668a lid 2 (oud) BW) het 'zodanige banden'-criterium van het arrest Van Tuinen/Wolters. Sindsdien geldt de ruimere maatstaf van het nieuwe art. 7:668a lid 2 BW. Als een werkgeverswisseling heeft plaatsgevonden voor 1 juli 2015 is ten aanzien van een op of na 1 juli 2015 eindigende arbeidsovereenkomst het oude recht van toepassing zowel voor wat betreft de ketenregeling (art. 7:668a BW) als het bepalen van de hoogte van de transitievergoeding (art. 7:673 BW). 

ECLI:NL:HR:2017:2905

Meld u aan voor de Hoge Raad News Update

 

Written by:
Bart van der Wiel

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 11
+31 6 2025 0758
Rob Meijer

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 08
+31 6 5149 4309
Jan Frans de Groot

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 44
+31 6 5152 7324
Albert Knigge

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Managing Partner
+31 20 605 65 62
+31 6 5184 5323
Alexander van der Voort Maarschalk

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 12
+31 6 5140 5058