hoge raad

News Update Hoge Raad

Week 47 | Overheid moet eerlijke kansen bieden bij verkoop vastgoed
26 November 2021
26 november 2021 

CIVIEL

Overheid moet eerlijke kansen bieden bij verkoop vastgoed
Een overheidslichaam moet bij de verkoop van eigen vastgoed, wanneer het weet dat er potentieel meerdere gegadigden zijn, voldoende ruimte bieden aan die geïnteresseerden om mee te dingen naar de aankoop ervan. In zo'n geval zal het overheidslichaam objectief toetsbare en redelijke criteria moeten opstellen aan de hand waarvan de koper wordt geselecteerd. Het gelijkheidsbeginsel brengt ook mee dat het overheidslichaam, teneinde gelijke kansen te realiseren, een passende mate van openbaarheid moet verzekeren met betrekking tot de beschikbaarheid van de onroerende zaak, de selectieprocedure, het tijdschema en de toe te passen selectiecriteria. De verplichting om eerlijke kansen te bieden, geldt in beginsel bij alle uitgifte van vastgoed.  

ECLI:NL:HR:2021:1778

CIVIEL

Beslagvrije voet en buitenlandse inkomsten
Bij het bepalen van de beslagvrije voet dient ook rekening te worden gehouden met buitenlandse inkomsten van de schuldenaar. Een schuldenaar is, zo oordeelt de HR, op grond van art. 475g lid 1 (oud) Rv dan ook verplicht zijn buitenlandse inkomsten desgevraagd aan de deurwaarder op te geven. De schuldenaar hoeft echter blijkens de wetsgeschiedenis niet zijn vermogen op te geven.

ECLI:NL:HR:2021:1776

CIVIEL

Verkoper bij consumentenkoop aansprakelijk voor productschade aan hoofdzaak
Verkoper levert een nieuw jacht aan een consument met een gebrekkige airco. De airco veroorzaakt een brand waardoor het jacht wordt beschadigd. Op grond van art. 7:24 lid 2 BW is een verkoper bij consumentenkoop niet aansprakelijk voor schade die door een gebrekkig product wordt veroorzaakt aan een andere zaak in, kort gezegd, de privésfeer. Voor dergelijke schade is in beginsel de producent aansprakelijk. De verkoper doet, indien aangesproken door de verzekeraar van de consument, een beroep op deze uitzondering: het jacht is een 'andere zaak' dan de airco. De HR verwerpt dit verweer en motiveert uitgebreid dat de uitzondering van artikel 7:24 lid 2 BW niet ziet op schade aan de hoofdzaak (jacht) waarvan het gebrekkige product (airco) een onderdeel vormt.

ECLI:NL:HR:2021:1757

Meld u aan voor de News Update Hoge Raad
Written by:
Rob Meijer

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 08
+31 6 5149 4309