hoge raad

Verzuim, zuivering, schadevergoeding en ontbinding

News Update Hoge Raad | Week 49
07 December 2018

Civiel

Verzuim, zuivering, schadevergoeding en ontbinding
Een aanbod tot zuivering dat niet de betaling van de door de schuldenaar te vergoeden schade en kosten omvat, voldoet niet aan de eisen van art. 6:86 BW. Door weigering van een zodanig aanbod ontstaan geen schuldeisersverzuim. Uit aanvaarding ervan door de schuldeiser volgt nog geen prijsgave van zijn aanspraak op vergoeding. In dit soort gevallen kan onduidelijkheid of onenigheid bestaan over de omvang van die vergoeding. De schuldenaar dient dan buiten twijfel te stellen dat hij het verschuldigde volledig zal voldoen. 

Als de schuldeiser een aanbod weigert dat wel voldoet aan art. 6:86 BW, eindigt het verzuim van de schuldenaar en ontstaat schuldeisersverzuim. Dit geeft de schuldenaar in beginsel geen bevoegdheid tot ontbinding, omdat daartoe een tekortkoming van de kant van de schuldeiser is vereist (art. 6:265 BW). Als vervolgens nakoming zijdens de schuldenaar onmogelijk wordt doordat hij tekortschiet in zijn zorgplicht, dan kan de schuldeiser ook ontbinden tijdens zijn schuldeisersverzuim (art. 6:266 lid 2 jo. 6:64 BW).

ECLI:NL:HR:2018:2255

Civiel

Wrakingskamer handelt in strijd met beginsel van hoor en wederhoor
Een wrakingskamer heeft een wrakingsverzoek mede op basis van een rolarchiefkaart afgewezen. De wrakingskamer heeft daarbij geweigerd inzage in de rolarchiefkaart te geven omdat het om een intern stuk gaat. De HR oordeelt dat aldus het beginsel van hoor en wederhoor is geschonden. Partijen hebben het recht zich uit te laten over al hetgeen bij de oordeelsvorming van de rechter wordt betrokken, mede vanwege het vertrouwen dat rechtzoekenden dienen te kunnen stellen in het goed functioneren van de rechtspraak. Het is aan partijen om te beoordelen of de desbetreffende gegevens of bescheiden aanleiding geven tot een reactie, zonder dat daarbij van belang is of die nieuwe feiten of argumenten behelzen dan wel daadwerkelijk van invloed zijn geweest op de beslissing.

ECLI:NL:HR:2018:2263

Civiel

Fiscaal bodemrecht: verhaal op eigendom van derden
De ontvanger mag zich verhalen op roerende zaken die zich op de bodem van een belastingschuldige bevinden, ook al behoren die zaken toe aan derden (het 'bodemrecht' van art. 22 lid 3 Iw 1990). De ontvanger heeft in het pand van een belastingschuldige horecaondernemer 'bodembeslag' gelegd op koelkasten van zijn leverancier Coca Cola. Volgens art. 22.8.10 van de Leidraad Invordering 2008 dient de ontvanger bij de uitoefening van het bodemrecht de reële eigendom van derden in beginsel te ontzien, tenzij (onder meer) “tussen de derde en de belastingschuldige een overeenkomst is gesloten waarin een afnameverplichting of afnamebeding ten behoeve van de derde is opgenomen”. De HR verduidelijkt dat aan laatstgenoemde uitzondering kennelijk een profijtgedachte ten grondslag ligt, zodat de omstandigheid dat het afnamebeding in het concrete geval geen of slechts een gering profijt voor de derde-eigenaar oplevert, mee kan brengen dat de ontvanger de eigendom dient te ontzien.

ECLI:NL:HR:2018:2257

Fiscaal

Verkoop kosten deelneming pas niet- aftrekbaar als verkoop doorgaat
De dochter van belanghebbende heeft kosten aan belanghebbende doorberekend die zagen op de beoogde verkoop van een deelneming van belanghebbende. Het hof overwoog dat deze kosten niet aftrekbaar zijn op grond van de deelnemingsvrijstelling zo lang tijdens het verkoopproces onzeker is of de verkoop van de deelneming voltooid zal worden. De HR overweegt dat kosten onder de deelnemingsvrijstelling niet aftrekbaar zijn bij een verband tussen de kosten en de verkoop of vervreemding van de deelneming, indien de daadwerkelijke verwerving of vervreemding van een specifieke deelneming doorgaat. Op basis van goedkoopmansgebruik kunnen deze kosten worden geactiveerd op de balans totdat vaststaat dat de aankoop of vervreemding doorgaat. Op dat moment dient deze actiefpost te worden afgeboekt en moet worden bepaald in hoeverre het bedrag van die afboeking onder de deelnemingsvrijstelling valt. De HR verwijst de zaak om nader te laten beoordelen of de kosten, op basis van de bovengenoemde regels, onder de reikwijdte van de deelnemingsvrijstelling vallen.

ECLI:NL:HR:2018:2264

Meld u aan voor de Hoge Raad News Update

 

Written by:
Bart van der Wiel

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 11
+31 6 2025 0758
Rob Meijer

Key Contact

Amsterdam
Of Counsel
+31 20 605 61 08
+31 6 5149 4309
Jan Frans de Groot

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 44
+31 6 5152 7324
Albert Knigge

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Managing Partner
+31 20 605 65 62
+31 6 5184 5323
Alexander van der Voort Maarschalk

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 12
+31 6 5140 5058