hoge raad

HR stelt prejudiciële vragen over Detacheringsrichtlijn

News Update Hoge Raad | Week 50
14 December 2018

Civiel

HR stelt prejudiciële vragen over Detacheringsrichtlijn
In een door het FNV aangespannen procedure tegen een Nederlandse transportonderneming en haar Duitse en Hongaarse zusterondernemingen stelt de HR prejudiciële vragen aan het HvJEU over PbEG 1997, L 18/1 (Detacheringsrichtlijn). De kernvraag is of de Detacheringsrichtlijn van toepassing is op een terbeschikkinggestelde werknemer die als chauffeur werkzaam is en zijn arbeid in meer dan één lidstaat verricht. Indien dit het geval is, stelt de HR vervolgvragen, onder meer (i) hoe moet worden bepaald of sprake is van een werknemer die werkzaam is “op het grondgebied van een Lid-Staat” en of de werknemer “gedurende een bepaalde periode werkt op het grondgebied van een Lid-Staat die niet de Staat is waar die werknemer gewoonlijk werkt” (zoals vermeld in de Detacheringsrichtlijn) en of daarbij betekenis toekomt aan het gelieerd zijn (bijvoorbeeld in concernverband) van de betrokken ondernemingen; (ii) hoe het begrip "collectieve arbeidsovereenkomsten (…) die algemeen verbindend zijn verklaard" uit de Detacheringsrichtlijn moet worden uitgelegd en of dit een autonoom unierechtelijk begrip is; (iii) of art. 56 VWEU – in het geval een cao niet als zodanig kwalificeert – zich ertegen verzet dat een detacheerder langs contractuele weg alsnog wordt verplicht tot naleving van de betreffende bepalingen.

ECLI:NL:HR:2018:2322

Civiel

Bijzondere zorgplicht professionele verstrekker van hypothecair krediet
Door een tussenpersoon zijn in 2006 onjuiste inkomensgegevens verstrekt waardoor de kredietaanbieder is uitgegaan van een te hoog inkomen. De HR overweegt dat de maatschappelijke functie van banken een bijzondere zorgplicht meebrengt en dat voor banken ook destijds duidelijk moet zijn geweest dat consumenten door onverantwoorde kredietverstrekking in ernstige financiële problemen konden komen, ook in geval van hypothecair krediet (HR 16 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1107, rov. 4.2.5-4.2.7). De bijzondere zorgplicht rust ook op andere professionele kredietverstrekkers. Zo'n kredietverstrekker mag dus ook niet zonder meer afgaan op door een de tussenpersoon verschafte inlichtingen. Hij blijft zelf ervoor verantwoordelijk te waken tegen overkreditering van de consument en moet daartoe zo nodig zelf nadere inlichtingen inwinnen of gegevens verifiëren. 

ECLI:NL:HR:2018:2298

Civiel

Aanbod tot het leveren van tegenbewijs
Met een spuitmachine is eerst een perceel plantenvrij gemaakt en daarna een perceel pioenrozen schimmelvrij gemaakt. De pioenrozen zijn doodgegaan, vanwege een restant van de plantdodende stoffen in spuitmachine, zo nam het hof voorshands aan. De HR oordeelt in lijn met vaste jurisprudentie dat het hof niet zonder motivering aan het algemene tegenbewijsaanbod tegen dit voorshandse oordeel over de schadeoorzaak voorbij mocht gaan, nu een tegenbewijsaanbod niet gespecificeerd hoeft te zijn (o.m. HR 13 februari 2009, ECLI:NL:HR:2009:BG5256, rov. 3.3, en HR 12 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH9283, rov. 3.5). Evenmin is vereist dat het voorshands geleverde bewijs daarvoor ontkracht moet zijn.

ECLI:NL:HR:2018:2320

Fiscaal

Voor afdrachtvermindering onderwijs is een door alle partijen ondertekende praktijkovereenkomst vereist
Op grond van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premies volksverzekeringen hoeft een werkgever minder loonbelasting en premies af te dragen, onder meer als zijn werknemers de beroepspraktijkvorming (bpv) volgen van de beroepsbegeleidende leerweg van een erkende beroepsopleiding. Een van de voorwaarden is dat de bpv plaatsvindt op basis van een overeenkomst die is getekend door werkgever, werknemer, het bedrijf waar de bpv plaatsvindt (het leerbedrijf) en het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven. De afdrachtvermindering kan pas plaatsvinden vanaf het moment dat alle partijen de overeenkomst hebben getekend.

ECLI:NL:HR:2018:2259

Meld u aan voor de Hoge Raad News Update

 

Written by:
Bart van der Wiel

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 11
+31 6 2025 0758
Rob Meijer

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 08
+31 6 5149 4309
Jan Frans de Groot

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 44
+31 6 5152 7324
Albert Knigge

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Managing Partner
+31 20 605 65 62
+31 6 5184 5323
Alexander van der Voort Maarschalk

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 12
+31 6 5140 5058