employment

News Update Pensioenen

Aandachtspunten pensioen in verband met COVID-19
18 March 2020
18 maart 2020

De coronacrisis raakt onze gehele maatschappij. In dat kader kunnen op het vlak van pensioen een aantal aandachtspunten relevant zijn.

Voortzetting pensioenopbouw bij arbeidsduurverkorting

Welke mogelijkheden zijn er om de pensioenopbouw voort te zetten als er een tijdelijke arbeidsduurverkorting wordt toegepast als gevolg van de maatregelen rondom het coronavirus (COVID-19)? Vanuit fiscaal juridische invalshoek zijn er - indien gewenst - in de meeste gevallen mogelijkheden om de pensioenopbouw voort te zetten op basis van de oorspronkelijke diensttijd en het pensioengevend loon dat voorafgaand aan de arbeidsduurverkorting werd genoten. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst heeft daartoe een Vraag en Antwoord document V&A 20-004 toegevoegd aan haar website. Wel zal met name de pensioenovereenkomst (of de pensioen-cao) en het betreffende pensioenreglement moeten voorzien in een dergelijke mogelijkheid. Indien dat niet het geval is, kan een aanvulling op het pensioenreglement worden geïntroduceerd. Daarbij is in beginsel instemming vereist van de deelnemers en de ondernemingsraad. Verwacht mag worden dat die instemming probleemloos verkregen zal worden. In sommige gevallen kan het pensioenfondsbestuur op grond van een (statutaire) hardheidsclausule of een wijzigingsmogelijkheid van het pensioenreglement zelf maatregelen treffen. Dit zal van geval tot geval bezien moeten worden.

Betalingsregeling

De werkgever is verantwoordelijk voor de betaling van de premie aan de pensioenuitvoerder. Dat geldt zowel voor het werkgeversdeel als het werknemersdeel van de premie. Als een bij een pensioenfonds of rechtstreekse pensioenverzekering aangesloten werkgever als gevolg van de coronacrisis in ernstige financiële problemen dreigt te komen, kan mogelijk door de werkgever gebruik worden gemaakt van een in de pensioenovereenkomst en uitvoeringsovereenkomst opgenomen betalingsvoorbehoud (artikel 12 Pensioenwet). Een dergelijk voorbehoud zal overigens alleen betrekking hebben op het werkgeversdeel van de pensioenpremie en geldt niet in het geval van een verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds. Dat laat onverlet dat de werkgever en de pensioenuitvoerder kunnen overeenkomen dat de premiebetaling tijdelijk verminderd of beëindigd wordt.

Aansprakelijkheid bestuurder

Voor werkgevers is ook van belang dat tijdig bij de pensioenuitvoerder melding wordt gemaakt van betalingsonmacht. Voor bedrijfstakpensioenfondsen is dit expliciet geregeld in artikel 23 van de Wet Bpf 2000. Indien een bestuurder van een werkgever niet binnen 14 dagen na het einde van de betalingstermijn melding maakt van de betalingsonmacht, dan mag worden aangenomen dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. Dat kan leiden tot persoonlijke hoofdelijke aansprakelijkheid van iedere bestuurder, waarbij 'bestuurder' ruim wordt opgevat. Het is dus van groot belang om tijdig betalingsonmacht te melden.

Melding door verzekeraar premieachterstand

Voor verzekeraars geldt dat indien een premieachterstand is ontstaan, en de verzekeraar zich aantoonbaar heeft ingespannen om de achterstallige premies alsnog te innen, hij aan de deelnemers moet melden wanneer de premieachterstand het noodzakelijk maakt om de opbouw van pensioenaanspraken te beëindigen. Tot drie maanden nadat de deelnemers zijn geïnformeerd, mogen de pensioenaanspraken tot vijf maanden voor het tijdstip waarop de deelnemers zijn geïnformeerd met terugwerkende kracht beëindigd worden.
Written by:

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel
+31 20 605 65 53
+31 6 5122 0783
Laila Berrich

Key Contact

Rotterdam
Advocaat | Senior Associate
+31 10 217 29 36
+31 6 5129 5051