hoge raad

News Update Hoge Raad | Week 1

Verwijzing schadestaat onder omstandigheden ook mogelijk bij veroordeling borg
08 January 2021
8 januari 2021

Civiel

Verwijzing schadestaat onder omstandigheden ook mogelijk bij veroordeling borg
De HR moest oordelen over de vraag of art. 612 Rv (verwijzing naar schadestaat) kan worden toegepast in geval van veroordeling van een borg tot schadevergoeding op grond van art. 7:854 BW. De HR beantwoordt deze vraag bevestigend. Art. 612 Rv is alleen van toepassing op wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding, zoals die uit wanprestatie en onrechtmatige daad. Art. 612 Rv is in beginsel dan ook niet van toepassing indien uit een rechtshandeling een primaire verplichting tot schadevergoeding voortvloeit en deze verplichting niet wordt nagekomen, zoals nakoming van de betalingsverplichtingen onder een borgtochtovereenkomst of een schadeverzekering (HR 23 december 2005, ECLI:NL:HR:2005:AU6050). Niettemin oordeelt de HR dat een redelijke en op de praktijk afgestemde wetstoepassing meebrengt dat op deze regel een uitzondering moet worden aanvaard indien de verplichting van de borg tot schadevergoeding berust op art. 7:854 BW. Deze verplichting strekt immers tot schadevergoeding in geld verschuldigd op grond van de niet-nakoming van een verbintenis van de hoofdschuldenaar strekkende tot iets anders dan betaling van een geldsom. De verplichting van de borg heeft daarmee betrekking op een wettelijke verplichting van de hoofdschuldenaar tot schadevergoeding.

ECLI:NL:HR:2021:38

Meld u aan voor de News Update Hoge Raadd
Written by:
Rob Meijer

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 08
+31 6 5149 4309